Zamyslenie na deň 17.7.2022

5. nedeľa po Svätej Trojici
Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Efezanom 2,8


Korintským 1,18-25

18 Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. 19 Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. 20 Kde je múdry? Kde zákonník? Kde mudrlant tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznovstvo? 21 Keďže svet (vlastnou) múdrosťou nepoznal Boha v Jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania (o Kristovi): 22 lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť, 23 my však kážeme ukrižovaného Krista – Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, 24 ale povolaným, aj Židom aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.


Chcem byť múdry, a nie blázon! Chcem byť silný, a nie slaboch! Túžba po sile, múdrosti sa však niekedy stáva akousi modloslužbou, na ktorú nás dnes Boh upozorňuje. Boží záchranný plán v Ježišovi Kristovi nevyzeral nijako okázalo. Židom to nedávalo zmysel, skôr to bolo v ich očiach rúhanie, niečo škandalózne – ako hovorí náš text. Pretože oni túžili po Mesiášovi, ktorý príde k moci a bude ho sprevádzať sila, znamenia, ako Mojžiša a Eliáša, že bude kráľom, ktorý zastaví Rimanov – ale neurobil to. Nuž, a Grékom nedával vôbec zmysel, pretože – prečo by sa Boh zjavil, a potom by sa nechal zabiť? – totálny nezmysel! No my, ktorí sme otvorili svoje srdcia a mysle pôsobeniu Ducha Svätého, sme schopní rozoznať, že táto zjavná „hlúposť“, či „bezmocnosť“ bola vlastne Božou mocou a múdrosťou. A to je pre nás dobrá správa, pretože nám pripomína, že u Boha nejde o dokonalé „rozmiestnenie duchovného nábytku v našej mysli“, ale o to, či viem ten „nábytok“ – to, čo mi On zjavuje – správne používať. Veď naša spása nezávisí od našej sily, schopnosti robiť nové veci… Závisí od Boha a Jeho nezaslúženej milosti – len tá nás zachráni. Hovoria ti, že si blázon? Nech! Neboj sa byť bláznom pre Krista!

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že konáš Svoje veľké veci cez slabých ľudí – aj napriek ich slabosti! Odpusť, že niekedy v sebe uhášam Tvojho Ducha. Daj mi srdce ochotné nasledovať Ťa a prenechávať Ti priestor v mojom živote! Amen.
Pieseň: ES 475
Autor: Ivan Klimko


Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Žalm 141,3

Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť. Efezanom 4,29


Lukáš 5,1-11 • 1.Mojžišova 12,1-4a • Žalm 73 •  Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelických žien