Zamyslenie na deň 17.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 1,1-14

1 Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku 2 až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skrze Ducha Svätého dal poverenie apoštolom, ktorých si vyvolil, 3 ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom. 4 Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, 5 (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. 6 A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? 7 Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. 9 Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí. 10 A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich 11 hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba. 12 Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema, vzdialený od neho na cestu sobotného dňa. 13 Keď tam prišli, vstúpili Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfeov, horlivec Šimon a Judáš Jakubov do vrchnej dvorany, kde občas bývali. 14 Tí všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Máriou, matkou Ježišovou, a s Jeho bratmi.


Ježišovo poverenie, naše rozmýšľanie. Prežime túto poslednú chvíľu Pána Ježiša spolu s učeníkmi! Ježiš odchádza a učeníkom dáva najdôležitejšie pokyny pre ich ďalšie konanie a pôsobenie. Čakali by sme, že v tejto vzácnej chvíli budú pozorne počúvať Jeho slová, ale ich zamestnávajú úplne iné myšlienky: „Ty teraz odídeš, ale kedy obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Možno by radi pôsobili v obnovenom kráľovstve… Boh má však Svoj plán s Izraelom, s učeníkmi, ale aj so mnou, s tebou. Posledná veta Pána Ježiša, ktorá zaznieva na tejto zemi: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle… ale budete mi svedkami, je síce adresovaná učeníkom, no aktuálna je aj pre nás a je aj naším poslaním. Byť svedkom Pána Ježiša, teda svedčiť o tom, čo vykonal pre tento svet, pre môj život, je zásadné poverenie pre každého kresťana. Pán Ježiš odchádza do neba, učeníci stoja a pozerajú sa na to s údivom. Ktovie, ako dlho by tam boli stáli a hľadeli do neba, keby ich neoslovili muži v bielom rúchu: „Mužovia galilejskí, čo tu stojíte a hľadíte?“ Spamätajte sa a urobte, čo povedal Ježiš. Ešte že Boh posiela takýchto „anjelov“ aj do nášho života! Vďaka za „poklepanie po pleci“ typu: čo stojíš, spamätaj sa! Ak máme čakať, je tu ten najlepší návod, ako využiť čas: „Tí všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách“.
Modlitba: Odpusť, Bože, že často stojíme, keď máme niekam ísť a horúčkovito pracujeme vtedy, keď máme čakať! Ďakujeme Ti, že nám dávaš Ducha Radcu, ktorý nás chce viesť! Premieňaj naše srdcia, aby sme Ho vnímali a počúvali! Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Milan Bruncko


Hospodin bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie. 1.Mojžišova 39,23

Pavol píše: Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast. 1.Korintským 3,6


Ezechiel 11,14-20 :: Modlíme sa za: Kremnica (Zv)