Zamyslenie na deň 17.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

20. nedeľa po Svätej Trojici
Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Micheáš 6,8


2.Korintským 3,3-6(7-9)

3 Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc. 4 Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. 5 Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. 6 On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.

(7 Ak už služba smrti, literami do kameňa vyrytá, bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, 8 akože by služba Ducha nebola omnoho slávnejšia? 9 A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia?)


Spoliehajme sa na Boha. Apoštol Pavol používa obraz slávnych starozákonných textov, v ktorých sa predpovedá zasľúbený deň nového začiatku. Zásluhu na obrátení si nemôže prisvojiť nijaký služobník, pretože je to dielo Ducha Božieho. Nikto z nás sa nestane veriacim človekom tak, že sa bude riadiť nejakou príručkou alebo používať nejaké techniky. Naše obrátenie je dôsledkom toho, že Boh vloží Svojho Ducha do našich sŕdc – „na mäsité dosky sŕdc“ – ako záruku Svojej prítomnosti v nás. Keďže to nie je naša zásluha, nemáme sa čím chváliť. Ani apoštol Pavol sa nechváli, ale za všetko, čo má, aký je, za všetky úspechy, vzdáva vďaku Bohu. A takto by to malo byť aj s nami. Stále si uvedomovať, že bez Božej pomoci a Božieho požehnania by sme ako kresťania neboli schopní plniť úlohy, ku ktorým nás Pán Boh povolal. Prirodzené vlohy bez pomoci Ducha Svätého nás privedú len do polovice cesty. Ako Kristovi svedkovia však potrebujeme mať charakter a zvláštnu moc, ktorú dáva len Boh. A na to nikdy nezabúdajme!
Modlitba: Ďakujeme Ti, náš Bože, za to, kým a čím sme! Že sme Tvojimi deťmi so všetkým, čo máme! Ďakujeme Ti za dary, ktoré si nám dal skrze Ducha Svätého a je len na nás, ako ich zveľaďujeme! Daj, nech stále pamätáme na to, že bez Teba by sme neboli ničím! Že len vďaka Tvojej veľkej dobrote a láske, pomoci a požehnaniu sa nám v živote darí a že len vďaka viere v Tvojho Syna – Pána Ježiša Krista, ktorý sa za nás obetoval, smieme raz žiť s Tebou v Tvojom kráľovstve. Amen.
Pieseň: ES 521
Autor: Katarína Zaťková


Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie. Izaiáš 53,7

Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. 1.Petrov 2,23


Marek 10,2-9(10-12)13-16 :: 1.Mojžišova 8,18-22; 9,12-17 :: Kazateľ 12,1-7 :: Žalm 62 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo Tranoscius