Zamyslenie na deň 17.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Józua 3,1-17

1 Včasráno Józua vstal; on i celý Izrael pohli sa zo Šittímu, prišli k Jordánu a prenocovali tam skôr, ako sa prebrodili. 2 Ale po troch dňoch prešli úradníci táborom 3 a prikázali ľudu: Akonáhle uvidíte truhlu zmluvy Hospodina, vášho Boha, a lévijských kňazov, ktorí ju ponesú, pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte ju. 4 Len nech je medzi vami a ňou vzdialenosť okolo dvetisíc lakťov; nesmiete sa k nej priblížiť, aby ste vedeli, ktorou cestou máte ísť, lebo ešte nikdy predtým ste nešli tou cestou. 5 Potom Józua povedal ľudu: Posväťte sa, lebo zajtra Hospodin učiní divné skutky medzi vami. 6 Potom Józua povedal kňazom: Zodvihnite truhlu zmluvy a prejdite popred ľud. Oni zodvihli truhlu zmluvy a kráčali pred ľudom. 7 Nato riekol Hospodin Józuovi: Dnes ťa začnem vyvyšovať v očiach celého Izraela, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. 8 Teraz prikáž kňazom, ktorí nesú truhlu zmluvy: Keď vojdete na okraj jordánskych vôd, zastavte sa v Jordáne. 9 Potom Józua povedal Izraelcom: Pristúpte a počujte slová Hospodina, vášho Boha. 10 Józua povedal ďalej: Podľa toho poznáte, že živý Boh je uprostred vás a že istotne vyženie spred vás Kanaáncov, Chetejcov, Chivijcov, Perizejcov, Girgášejcov, Amorejcov aj Jebúsejcov. 11 Ajhľa, truhla zmluvy Pána celej zeme prechádza pred vami cez Jordán. 12 Teraz si vyberte dvanásť mužov z kmeňov Izraela, po jednom z každého kmeňa. 13 Keď sa zastavia nohy kňazov, ktorí nesú truhlu Hospodina, Pána celej zeme, v jordánskej vode, vody Jordánu sa pretrhnú a vody zhora tečúce postavia sa ako hrádza. 14 Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli truhlu zmluvy pred ľudom. 15 Keď tí, čo niesli truhlu, prišli k Jordánu a nohy kňazov, ktorí niesli truhlu, sa omočili v pokraji vôd – Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko – 16 zastavili sa vody zhora tečúce a postavili sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mieste Ádám, ktoré je pri Cartáne, a tie, čo tiekli smerom k moru Aráby, t. j. k Soľnému moru, sa pretrhli a ľud prešiel naproti Jerichu. 17 Vtedy kňazi, ktorí niesli truhlu zmluvy Hospodinovej, pevne zastali na súši uprostred Jordánu a celý Izrael prechádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán.


Konečne deň D. Deň, keď sa mali vyplniť zasľúbenia, ktoré dal Hospodin Svojmu ľudu pred mnohými rokmi, ešte pred odchodom z Egypta. Nikto z putujúcich nebol priamym prijímateľom Božích zasľúbení. Boli odkázaní len na to, čo počuli od svojich predkov. Boli to oni, ktorí mali túto výsadu, ale aj zodpovednosť zhmotniť túžby a modlitby svojich predkov na realitu. – – Často počúvame svedectvá o svedkoch viery, ktorí sa celý život modlili za nejakú vec, ale výsledok nevideli. Je to určite náročné, ale rovnako náročné a zodpovedné je aj byť realizátorom vrúcnych a vytrvalých modlitieb tých, ktorí tu boli pred nami. Nezaspätkovať pred posledným krokom ako dostihový kôň pred prekážkou. Zamerať svoj pohľad na prekážku a v duchu si vravieť: „Aha, prekážka, určite sa potknem“, alebo špekulovať, ako ju obísť, to je takmer zaručená cesta k zlyhaniu. Vezmime si príklad z Izraelitov. Oni nasledovali truhlu zmluvy. Nasledujme nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Jedine tak naplníme Jeho vôľu, zhmotníme modlitby našich predkov vo viere, prekročíme Jordán.
Modlitba: Ďakujem Ti, Bože, za Tvoju múdrosť! Za ľudí, ktorých si sem poslal pred nami, aby v duchovnom zápase pre nás pripravili cestu. Odpusť, že niekedy nedokončujeme, čo by sme mali. Veď nás Svojím Duchom, aby sa Tvoje dielo kvôli nám nenarušilo! Amen.
Pieseň: ES 464
Autor: Štefan Bosák


Aké dobré je ospevovať nášho Boha, je to príjemné a patrí sa Ho chváliť. Žalm 147,1

Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána. Efezským 5,19


5.Mojžišova 5,1-7(8-21) •  Modlíme sa za: Beckov (PoS)