Zamyslenie na deň 16.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 1,1-2,4

1 Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, 2 na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. 3 Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov; 4 o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil. 5 Veď kedy ktorému anjelovi povedal Boh: Syn môj si Ty, ja som ťa splodil dnes? A inde: Ja Mu budem otcom a On mi bude synom. 6 A keď zase uvedie Prvorodeného na svet, hovorí: Nech padnú pred Ním na kolená všetci anjeli Boží! 7 A k anjelom hovorí: On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov plamenným ohňom; 8 ale k Synovi: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a: žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva; 9 miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto pomazal Ťa, ó Bože, Tvoj Boh olejom veselia nad Tvojich druhov. 10 A potom: Ty, Pane, založil si zem na počiatku, a nebesá sú dielom Tvojich rúk; 11 ony sa pominú, ale Ty zostávaš, ony všetky zostarnú ako rúcho, 12 zvinieš ich ako plášť, a aj sa zmenia ako rúcho; ale Ty si vždy ten istý a Tvoje roky sa nikdy neminú. 13 A kedy ktorému anjelovi povedal: Posaď sa mi na pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím za podnož? 14 Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?

2, 1 Práve preto tým viac treba si nám všímať, čo sme počuli, aby sme to neobišli. 2 Lebo ak už slovo, ktoré anjeli hlásali, bolo prísne platné a akýkoľvek priestupok a neposlušnosť našli zaslúženú odplatu, 3 akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré najprv Pán zvestoval, potom nám ho potvrdili tí, čo ho počuli, 4 a zároveň aj Boh vydal svedectvo o ňom znameniami a divmi a všelijakými prejavmi moci, ako aj udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle?


Boh nemlčí. Nikdy. Vždy s nami, ľuďmi, komunikoval najrozličnejšími spôsobmi. Prihovára sa nám prostredníctvom úžasne stvoreného vesmíru a nádhernej prírody; prostredníctvom životných okolností a situácií – dobrých i zlých, príjemných i skúšajúcich. Hovorí k nám niekedy hlasom hromu a niekedy šelestom vánku. Slovami prorokov, ale i anjelskými varovaniami. No najmocnejšie sa k nám prihovoril Slovom, ktoré „sa stalo telom a prebývalo medzi nami“. Jasnejšie to už nemohol povedať: „Milujem Ťa! Až takto!“ A my hľadíme na Ježiša a zrazu chápeme, že Boh je naozaj láska. No predsa, nie všetci počujú… Mnohí sú stále duchovne hluchí a slepí a nebudú počuť, ba nechcú počuť ani takúto jasnú zvesť, akou je vtelený Boží Syn. Aj pisateľ listu Židom nás varuje: „Práve preto tým viac treba si nám všímať, čo sme počuli, aby sme to neobišli.“ Uvedomuje si, že evanjelium možno aj prepočuť. Možno si ho aj nevšimnúť, dokonca aj vtedy, keď si ho počul/a! – – Ako je to s tvojím životom? Uvedomuješ si, že aj ty si buď súčasťou riešenia problému, alebo si sám tým problémom? Aj dnes totiž mnohí ľudia okolo teba neotvoria Bibliu a nebudú si čítať písané evanjelium, ale jediné evanjelium, ktoré budú „čítať“ si ty sám… Ty a tvoj život. Čo sa z teba dnes dočítajú o Bohu? Pozorujúc teba, pochopia – budú vidieť na tvojom živote – že Boh je láska?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si prišiel v Kristovi, že prinášaš nové narodenie zhora. Že oživuješ duchovný zrak a sluch viac a viac. Konaj to v nás. A používaj nás, aby si cez nás prinášal Evanjelium, aby mnohí ľudia boli zachránení. Amen.
Pieseň: ES 643
Autor: Milo Velebír


Ty, Hospodin, zachraňuješ ľudí i zver. Žalm 36,7

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Matúš 6,26


Lukáš 10,38-42 :: Modlíme sa za: Rimavské Brezovo (Ri)