Zamyslenie na deň 16.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 9,19b-31

Niekoľko dní zostal Saul s učeníkmi, ktorí boli v Damasku, 20 a hneď zvestoval v synagógach Ježiša, že On je Syn Boží. 21 Všetci, ktorí ho počuli, užasli hovoriac: Či je toto nie ten, čo v Jeruzaleme hubil všetkých vyznavačov toho mena a aj sem na to prišiel, aby ich poviazaných odviedol ku veľkňazom? 22 Ale Saul vystupoval tým neohrozenejšie a Židov, ktorí bývali v Damasku, uvádzal do rozpakov dokazujúc, že On (totiž Ježiš) je Kristus. 23 Keď prešlo mnoho dní, dohodli sa Židia, že ho zabijú. 24 Saul sa však dozvedel o ich úklade. Aj brány strážili vo dne-v noci, aby ho zabili, 25 ale učeníci vzali ho v noci a spustili v koši dolu hradbami. 26 Keď prišiel do Jeruzalema, pokúsil sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeník. 27 Ujal sa ho však Barnabáš a uvedúc ho k apoštolom, rozpovedal im, ako na ceste videl Pána a že hovoril s Ním, aj ako neohrozene kázal v Damasku v mene Ježišovom. 28 A prebýval s nimi v Jeruzaleme, kázal neohrozene v mene Pánovom, 29 rozprával a hádal sa aj s Helenistami, a oni chystali sa ho zabiť. 30 Keď sa bratia dozvedeli o tom, odviedli ho do Cezarey a poslali do Tarzu. 31 A tak cirkev po celom Judsku i v Galilei i v Samárii mala pokoj, budovala sa, chodila v bázni Pánovej a rozhojňovala sa potešením Ducha Svätého.


Nebojácne zvestovanie evanjelia. Ak chceme obdivovať Saula, máme na to tú správnu príležitosť. Jeho odvaha pri zvestovaní Ježišovho mena je naozaj chvályhodná. Saul zrazu miluje tých, ktorých nenávidel a chcel odstrániť. Šíri radostné evanjelium o Tom, ktorý zmenil jeho trpkú slávu na slávu, po ktorej môže túžiť každý človek. Dokonca sa Pán postaral aj o to, aby mal Saul za sebou správnych ľudí, ktorí ho dokázali v správny čas ochrániť a vyslobodiť spod krutej smrti. Boh ho naplnil Duchom Svätým, aby v pokoji budoval a rozhojňoval cirkev. Aj keď si do konca svojho života pre šírenie evanjelia ešte veľa vytrpel a zažil to, čo spočiatku sám robil druhým, verím tomu, že sa mu oplatilo spoznať Kristovu milosť a lásku a byť Jeho verným služobníkom až do smrti. Preto neustále hľadajme bohatstvo o Kristovi v jeho listoch, ktoré písal do viacerých zborov a ktoré nám Biblia ponúka.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Ty vieš meniť nepriateľov na priateľov. Prosíme, meň aj naše srdcia, aby sme začali milovať tých, ktorých „nemusíme“. Amen.
Pieseň: ES 287
Autor: Zuzana Poničanová


Pozri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha! Zachariáš 3,4

Milosťou ste spasení! Efezanom 2,5


Ján 4,5-14(15-18) :: Modlíme sa za: Lučenec (No)