Zamyslenie na deň 16.5.2023

Filipským 1,12-18a

12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evanjelia len poslúžilo, čo sa deje so mnou, 13 a to tým, že sa rozhlásilo po celej strážnici aj medzi všetkými ostatnými, že ma väznia pre Krista, 14 a väčšina bratov v Pánovi sa mojimi putami utvrdila v presvedčení a stali sa smelšími bez bázne hlásať slovo Božie. 15 Pravda, niektorí kážu Krista zo závisti a hašterivosti, ale iní predsa z dobrej vôle. 16 Tí, čo to robia z lásky, vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 ale ktorí zvestujú Krista z hašterivosti, a nie z čistého úmyslu, myslia si, že pridajú súženia mojim okovám. 18 Ale čo? Nech sa len Kristus zvestuje akokoľvek, či naoko a či úprimne


Súženie prospieva šíreniu Evanjelia. List Filipským je známy slovom o radosti. Kto prijal Krista ako Mesiáša, Záchrancu a Pána do svojho života, je dieťaťom Božím. Radosť spôsobuje vedomie, že som dedičom Božích zasľúbení a mám večný život spolu s Ním v pozemskom živote aj vo večnosti. Fascinujúce ostáva, že Pavol sa teší aj z toho, že jeho väznenie prospieva šíreniu Evanjelia, tej radostnej zvesti. Je povzbudením pre iných smelo hlásať vzkrieseného Ježiša Krista. Odvaha viery, oheň Ducha Svätého je to, čo potrebujeme prežívať denne, aby sme v poslušnosti a vo viere slúžili živému Pánu Bohu, ktorý stvoril tento svet a spravuje ho. Tomu, ktorý je nad všetkým a vo všetkom. Vie, čo prežívaš, aj čo sa deje v tvojom živote. Vie o tvojich potrebách a túžbach. Je Bohom radosti a nádeje i v súžení. Žehnám ti radosť zo spásy a zo vzkrieseného Ježiša Krista, akú mal i Pavol.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za perlu Tvojej spásy. Odpusť mi, že pre mňa často nemá takú cenu, akú si zaslúži. Posilňuj vo mne vieru a oživuj radosť zo spasenia. Amen.
Pieseň: ES 248
Autor: Martina Ostricová


Tí, čo sedeli v tme a temnote spútaní biedou a železami, vo svojom súžení volali k Hospodinovi a On ich zachránil z úzkostí: nech ďakujú Hospodinovi za Jeho milosť, za Jeho divy s ľuďmi. Žalmy 107,10.13.15

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Matúš 5,10


Lukáš 18,1-8 :: Modlíme sa za: Ľubietová (ZvS)