Zamyslenie na deň 16.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa po Vstúpení. Exaudi (Počúvaj, Hospodin, môj hlas! Žalm 27,7)
Kristus hovorí: „A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Ján 12,32


Efezanom 3,14-21

14 Preto kľakám na kolená pred Otcom, 15 po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; 16 aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; 17 aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, 18 aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, 19 a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. 20 Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, 21 Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.


Príčina a následok. Každé konanie človeka prináša následky. V pozitívnom i negatívnom zmysle slova. Hra s hriechom väčšinou znamená pád do hriechu a neraz i zotrvávanie v ňom. Poslušnosť voči Hospodinovi, naopak, prináša požehnanie. Byť poslušným voči Hospodinovi, znamená báť sa Boha, dodržiavať Jeho prikázania, s úctou predstupovať pred Jeho tvár a koriť sa pred Ním. Len takéto konanie prináša ovocie. Ten, kto takto koná, sám na sebe zisťuje, že akceptovanie Boha ako zvrchovaného Pána nad celým svetom viditeľným i neviditeľným, posilňuje jeho vnútorný svet, priam ho napĺňa silou a energiou, Božím pokojom, ktorý svet človeku dať nemôže. Ten, kto takto koná, vníma prítomnosť Krista vo svojom srdci, ktorý filtruje naše konanie, hovorenie i myslenie. Buduje z nás nové osobnosti, ktoré spontánne a radi konajú skutky lásky, pritom poznávajúc stále viac a hlbšie tajomstvo Božej lásky zjavenej nám v Kristovi. Ten, kto takto koná, preniká stále hlbšie do podstaty lásky, z ktorej žije a ktorú žije vo svete a vie, že keby všetko mal a mohol, ale lásku by nemal, ničím by nebol. Ten, kto sa Pána Boha bojí, kto dodržiava Jeho prikázania, s úctou predstupuje pred Neho a korí sa pred Ním, ten Pána Boha prosí, aby pri nás vykonal omnoho viac, pretože vie, že Boh koná pre naše spasenie a na Svoju slávu.
Pieseň: ES 496
Autor: Ján Hruška


Počet našich rokov býva sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich pýchou je len lopota a strasť, rýchlo sa pominú a my odlietame. Žalm 90,10

Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní ich v každom dobrom skutku a slove. 2.Tesaloničanom 2,16-17


Ján 16,5-15 :: Jeremiáš 31,31-34 :: Ján 7,37-39 :: Žalm 27 :: Modlíme sa za: Košický seniorát