Zamyslenie na deň 16.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 7,1-16

1 Potom riekol Hospodin Nóachovi: Vojdi ty i celá tvoja domácnosť do korábu, lebo som videl, že ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. 2 Vezmi so sebou zo všetkých čistých zvierat po sedem: samcov a samice, a zo zvierat, ktoré nie sú čisté, po páre: samca a samicu. 3 Aj z nebeského vtáctva po sedem: samcov a samice, aby sa ich rod zachoval na celom zemskom povrchu. 4 Lebo o sedem dní spustím na zem dážď na štyridsať dní a štyridsať nocí; zotriem zo zeme všetky tvory, ktoré som utvoril. 5 A Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. 6 Nóach mal šesťsto rokov, keď prišla na zem potopa. 7 I vošiel Nóach a s ním jeho synovia, jeho žena i ženy jeho synov do korábu pred vodami potopy. 8 Z čistých i z nečistých zvierat, zo všetkého vtáctva i zo všetkého, čo sa plazí po zemi, 9 vošli do korábu k Nóachovi po páre: samec a samica, ako prikázal Boh Nóachovi. 10 Po siedmich dňoch prišli vody potopy na zem. 11 V šesťstom roku Nóachovho života sedemnásteho dňa druhého mesiaca, ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies 12 a lial sa dážď na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. 13 Toho istého dňa vstúpil do korábu Nóach a s ním Nóachovi synovia: Šém, Chám a Jáfet, Nóachova žena a tri ženy jeho synov; 14 oni aj všetky druhy živočíchov, všetky druhy dobytka, všetky druhy plazov, čo sa pohybujú po zemi, a všetky druhy vtákov, 15 vošli k Nóachovi do korábu po páre z každého tvora, čo má v sebe dych života. 16 A tie, čo vošli, vošli ako samec a samica z každého tvora, ako mu Boh prikázal. Nato Hospodin zavrel za ním dvere.


Sila jedného verného. Nóach Bohu dôveroval. Jeho viera bola taká veľká, že dokázal stavať koráb, aj keď more ešte nebolo vidieť. Dôveroval Bohu natoľko, že bol ochotný vyzerať pred všetkými ako hlupák, blázon, či pomätenec. Nevieme, koľko výsmechu musel zažiť. Netušíme ani to, či ho nezažíval od svojich najbližších, detí, či manželky, ale jedno vieme: Boh povedal, že môže vojsť do korábu s celou svojou rodinou. „Si spravodlivý predo Mnou v tomto pokolení.“ To je vizitka, ktorú by som chcel dostať. Verím, že aj vy. Je však dôležité uvedomiť si, že Nóach zažíval výsmech nielen pre to, čo rozprával, ale aj pre to, čo konal. Jeho skutky, dokazovali jeho vieru. Možno ťa dnes Boh povoláva k niečomu, čo na prvý pohľad nedáva zmysel: Milovať svojich nepriateľov, odpúšťať po siedmy krát, dať svoje posledné peniaze človeku, ktorý ich potrebuje viac, či pomôcť susedovi vtedy, keď sa ti to vôbec nehodí. Ako sa zachováš? Vďaka viere jedného našlo v korábe záchranu 7 ďalších ľudí. Nech si Boh použije naše životy tak, že záchranu v korábe – večný život v Ježišovi – vďaka nášmu svedectvu nájde aspoň ďalších 7 ľudí z nášho okolia.

Modlitba: Ďakujem, Bože, za Tvoje povolanie k záchrane. Odpusť, že sa málo snažím pochopiť, k čomu povolávaš mňa. Prosím, veď ma Tvojím Duchom k múdrosti a daj mi vytrvalosť, silu a motiváciu dokončiť dielo, ktoré pre mňa máš. Amen.
Pieseň: ES 202
Autor: Martin Vígľaš


Nech plesajú moje pery, keď Ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil. Žalm 71,23

S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. Kolosenským 1,11-12


5.Mojžišova 5,1-7(8-21) :: Modlíme sa za: Dobrá Niva (ZvS)