Zamyslenie na deň 16.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Zjavení
Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16


Korintským 2,1-10

1 Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; 2 lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. 3 A ja som bol u vás i slabý i bojazlivý a veľmi prestrašený, 4 moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, 5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. 6 My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými; pravda, nie múdrosť tohto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú, 7 ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, 8 a nikto ju nepoznal z kniežat tohto veku, veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali; 9 ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú. 10 Boh totiž zjavil nám to Duchom; lebo Duch skúma všetko, aj hĺbky Božie.


Pravá Božia zvesť. Istá pani pri východe z kostola rozprávala o tom, ako nový kaplán dobre kázal. Na otázku, o čom bola kázeň, odpovedala: „Neviem, ale hovoril tak múdro a nahlas.“ Samozrejme, že je dôležité hovoriť múdro, aj nahlas, ale oveľa dôležitejšie je hovoriť Božiu pravdu. – – Korinťania v apoštolovi Pavlovi nevideli dobrého kazateľa. Zdal sa im bojazlivý a asi nemal ani vyberaný prejav. To im však zastieralo Božiu pravdu o ukrižovanom Ježišovi Kristovi, ktorá bola pre mnohých, ľudsky zmýšľajúcich, bláznovstvom. No Pavol jasne hovorí, že nič iné nechce vedieť, jedine Ježiša Krista, toho Ukrižovaného. Mohol by hovoriť pekne, múdro, ale ak by tam nebolo toto, nebola by to kresťanská zvesť. – – Ak by sme si mali možnosť vybrať kazateľa, na základe čoho by sme si vybrali: Na základe veku? Mocného hlasu? Podľa toho, koľko príbehov dokáže použiť vo svojich kázňach, aby poslucháči boli „bdelí“ až do konca? Alebo podľa toho, či svojimi slovami, ale aj svojím životom a svojimi postojmi ukazuje na to, čo Pán Ježiš pre nás urobil? Či nezľahčuje hriech, no zabúda na Božiu milosť? Nie všetko, čo sa nám páči, je z Boha. Pavol mohol Korintským „hladkať duše“ a asi by si ho obľúbili. Aj my hľadajme, ako on, v prvom rade nielen pekné slová a ľudskú múdrosť, ale pravú Božiu zvesť o tom, že bez Neho nie sme ničím a naša záchrana je jedine z Jeho milosti!
Modlitba: Bože, ďakujem Ti za kazateľov! Odpusť, že príliš hľadím na hlas a prednes, teda na to viditeľné, čo je porušiteľné a málo vnímam neviditeľné, čo pretrvá, lebo aj Ty si neviditeľný. Prosím, vypestuj vo mne ovocie Ducha Svätého, aby som krotko vnímal/a Tvoje nežné volanie a radoval/a sa zo Slova, ktoré prichádza od Teba! Amen.
Pieseň: ES 283
Autor: Miroslav Eštok


Dopytujte sa na Hospodina a Jeho moc, ustavične hľadajte Jeho tvár! Žalm 105,4

Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Lukáš 11,10


Ján 2,1-11 • 2.Mojžišova 33,18-23 • Žalm 143 •  Modlíme sa za: Časopis Cestou Svetla