Zamyslenie na deň 15.5.2023

Filipským 1,1-11

1 Pavel a Timoteos, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi vo Filipis, aj biskupom a diakonom. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 3 Pri každej rozpomienke na vás, 4 vždy, v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, ďakujem svojmu Bohu, 5 že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6 A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. 7 Ako aj právom môžem takto zmýšľať o všetkých vás. Veď aj keď som v putách, aj keď obraňujem a utvrdzujem evanjelium, nosím vás v srdci všetkých, ktorí ste spolu so mnou účastní milosti. 8 Lebo Boh mi je svedok, ako túžim po vás všetkých láskou Ježiša Krista. 9 A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, 10 aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň Kristov, 11 naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu.


Radosť z Evanjelia aj vo väzení – očakávajúc príchod Pána Ježiša. Milosť vám a pokoj od Boha Otca nášho Pána Ježiša Krista. Pavol je vo väzení v Ríme a ďakuje Bohu pri spomienke na vás aj na nás, ktorí sme účastní Božej milosti. Modlí sa, aby sme rástli v pravom poznaní Boha. Je vďačný za účasť na Evanjeliu Pána Ježiša Krista od prvého dňa až doteraz s presvedčením, že dobré dielo aj dokoná. – – My, ľudia, keď máme ťažkosti, či prežívame súženia, máme sklon frflať a byť nespokojní. Žijeme v pohnutom období pandémie, vojny, mnohých neistôt a zmien. Pavol sa nemal vždy dobre, ale aj napriek tomu žil s radosťou a vďakou. Radoval sa zo spásy, tešil sa z účasti na šírení Evanjelia, pre ktoré aj trpel. Aj my potrebujeme verne stáť na Božom slove. Nech Boh v našich životoch rozhojňuje lásku a ukazuje nám, čo je dôležité! Nech v čistote prinášame ovocie spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu očakávajúc deň Kristov! Buď pripravený s radosťou a vďačnosťou niesť Evanjelium Ježiša Krista, vhod i nevhod – ako Pavol.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za Tvoju milosť, ktorá je taká úžasná, že sa z nej môžeme radovať aj v tých najťažších časoch. Odpusť mi, že často reptám alebo hundrem. Daj mi precítiť a spoznať Tvoju lásku v plnosti, nech vo mne vybudí hlbokú a živú vieru. Amen.
Pieseň: ES 461
Autor: Martina Ostricová


Zhromaždil ich z krajín západu a východu, severu a juhu: nech ďakujú Hospodinovi za Jeho milosť, za Jeho divy s ľuďmi. Žalmy 107,3.8

Mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve. Matúš 8,11


Marek 1,32-39 :: Modlíme sa za: Lovinobaňa (NoS)