Zamyslenie na deň 15.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Józua 2,1-24

1 Józua, syn Núnov, tajne poslal zo Šittímu dvoch mužov vyzvedačov s poverením: Choďte a obzrite si krajinu aj Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa uložili. 2 Keď oznámili kráľovi Jericha: Pozor, v noci prišli sem mužovia spomedzi Izraelcov vyšpehovať krajinu! – 3 kráľ Jericha poslal Rachabe rozkaz: Vyveď mužov, ktorí vošli do tvojho domu a prišli k tebe, lebo prišli, aby vysliedili celú krajinu. 4 Žena vzala tých dvoch mužov a skryla ich; potom povedala: Skutočne, mužovia prišli ku mne, ale nevedela som, odkiaľ sú. 5 Keď sa zmrklo a mestská brána sa zatvárala, mužovia odišli. Neviem však kam. Ponáhľajte sa za nimi, ešte ich dostihnete. 6 Ona ich však vyviedla na strechu a skryla pod ľan, ktorý mala rozložený na streche. 7 Mužovia ich prenasledovali smerom k Jordánu až k brodom; len čo prenasledovatelia vyšli, bránu zavreli. 8 Ale ešte sa ani neuložili k spánku, vyšla ona k mužom na strechu 9 a povedala im: Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, že padol na nás strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami, 10 lebo sme počuli, ako Hospodin vysušil vody Červeného mora pred vami, keď ste vychádzali z Egypta, i čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Síchónovi a Ógovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. 11 Keď sme to počuli, zmalomyseľnelo nám srdce a nikto nemal odvahu pred vami; lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi. 12 Teraz prisahajte mi na Hospodina, že ako ja som vám preukázala milosrdenstvo, i vy preukážete milosrdenstvo domu môjho otca a dáte mi spoľahlivé znamenie, 13 že pri živote zachováte môjho otca, moju matku, mojich bratov i moje sestry, a všetko, čo im patrí, a zachránite nás pred smrťou. 14 Nato jej mužovia povedali: Svojím životom ručíme za vás, ak nezradíte našu záležitosť; keď nám Hospodin dá túto krajinu, preukážeme ti milosrdenstvo a vernosť. 15 Potom ich spustila po povraze cez oblok, lebo jej dom bol na hradbách; bývala totiž na hradbách. 16 Povedala im: Choďte do hôr, aby na vás prenasledovatelia nenatrafili, a skrývajte sa tam tri dni, kým sa vaši prenasledovatelia nevrátia; potom choďte svojou cestou. 17 Mužovia jej povedali: Zbavení budeme tejto prísahy, ktorou si nás zaviazala: 18 Keď prídeme do krajiny, priviaž tento motúz z červených nití na oblok, cez ktorý si nás spustila, a vezmi k sebe svojho otca, matku, bratov a celú svoju rodinu. 19 Kto potom vyjde z dvier tvojho domu na ulicu, toho krv nech padne na jeho hlavu, my však budeme zbavení viny; ale keď na niekoho, kto je s tebou v dome, položia ruku, nech padne jeho krv na našu hlavu. 20 Keby si ty zradila našu záležitosť, sme zbavení prísahy, ktorou si nás zaviazala. 21 Ona hovorila: Nech je, ako ste povedali. Potom ich prepustila a oni odišli. Vtedy priviazala červený motúz na oblok. 22 Tak odišli a pri šli do hôr; tam zostali tri dni, kým sa prenasledovatelia nevrátili. Prenasledovatelia ich hľadali na všetkých cestách, ale nenašli ich. 23 Vtedy obaja mužovia zostúpili z hôr, prišli k Józuovi, synovi Núnovmu, a vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. 24 Povedali Józuovi: Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred nami.


Boh nás predchádza na našich cestách. Božie cesty sú zvláštne. Vidíme to aj na príbehu vyzvedačov, ktorí prišli preskúmať krajinu, ktorú mali zaujať. V Kanaáne vládol náboženský kult plodnosti a kňažkou tohto kultu bola Rachab. Mala v ňom významné postavenie. Zvláštne bolo, že vyzvedači vošli práve do jej domu a práve u nej našli útočisko a ochranu. V tomto príbehu vidíme, ako sa v tejto pohanskej žene rodí viera v Hospodina, ktorá sa prejaví tým, že vyzvedačov ukryje, a potom sa postaví na stranu Božieho ľudu. Oklame tajnú políciu kráľa Jericha, a tým riskuje svoj život. Rachab počula o Hospodinovej moci a Jeho skutkoch. Vyzvedačom hovorí: „Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, že padol na nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami.“ Toto je pre vyzvedačov dobrá správa, ktorú potrebovali počuť. Hospodin už začal konať Svojou mocou. Ešte nezačal boj a ich nepriatelia boli prestrašení a stratili odvahu na boj. To je pre nich uistenie, že Hospodin ich predchádza na ich ceste a dá im zasľúbenú krajinu do dedičstva. – – Aj pre nás je dobré a povzbudzujúce, že vieme, že nás Boh predchádza aj na našich cestách, že nám „otvára dvere“ pre rôzne možnosti a „nakláňa srdcia ľudí“ k ochote a pomoci budovať Božie kráľovstvo. Vďaka Bohu za to!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že pripravuješ Svoje cesty pre nás! Odpusť, že často chodíme po svojich chodníkoch, a potom nezažívame Tvoje veľké veci, pri ktorých nepriatelia ustupujú a rodí sa viera u ľudí, ktorí boli proti. Posilňuj nás na duchu a stále nás veď! Amen.
Pieseň: ES 637
Autor: Libor Bednár


On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti.  Izaiáš 53,5

Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil Boh za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 2.Korintským 5,21


Matúš 4,12-17 •  Modlíme sa za: Bátovce (DNS)