Zamyslenie na deň 14.5.2023

5. nedeľa po Veľkej noci – ROGATE (Modlite sa!)
Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi Svoju milosť. Žalmy 66,20


Lukáš 11,1-13

1 Raz sa modlil na ktoromsi mieste. A keď prestal, povedal Mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. 2 Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj na zemi! 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. 4 A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!

5 Potom im hovoril: Keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ môj, požičaj mi tri chleby, 6 lebo mi priateľ prišiel z cesty a nemám ho čím ponúknuť; 7 a on by znútra odpovedal: Neobťažuj ma; dvere sú už zatvorené a deti so mnou v posteli; nemôžem vstať a dať ti; 8 hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje. 9 Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; 10 lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. 11 Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba? A keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? 12 Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpióna? 13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?


Buď si istý, že Boh ťa počuje! Každý z nás potrebuje sociálne kontakty a komunikáciu s inými ľuďmi. Pán Ježiš sa veľmi často rozprával nielen s ľuďmi, ale aj so Svojím nebeským Otcom. Považoval za bytostne dôležité hovoriť s Ním, klásť do Jeho rúk všetkých, ktorí Mu boli zverení, hľadať silu, najmä pred Svojou smrťou. Aj my sa môžeme s Bohom rozprávať kedykoľvek, a to skrze modlitbu. Niekedy sa však stáva, že ten druhý nás nepočúva alebo nemá čas, aby si nás vypočul. Pán Ježiš nás však uisťuje, že Boh veriaceho človeka nielen počuje, ale aj vypočuje. Náš nebeský Otec počuje všetko, s čím k Nemu prichádzame, o čo Ho prosíme, za čo Mu ďakujeme, aké ťažoby srdca Mu predkladáme s túžbou, aby nám v nich uľavil, podoprel, posilnil nás na tele i na duchu. Pán Boh pred nami nemá nikdy zatvorené dvere, vždy má čas vypočuť si Svoje milované deti, ktoré k Nemu prichádzajú s nádejou a dôverou: „Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.“ Verme, že vypočuje aj naše modlitby a dá nám omnoho viac a lepšie, ako sme prosili!

Modlitba: Drahý Bože, ďakujeme Ti, že v každej chvíli môžeme za Tebou prichádzať skrze modlitbu. Vypočuj nás podľa Svojej vôle. Amen.
Pieseň: ES 317
Autor: Zuzana Kubačková


Daniel povedal: Môj Boh poslal Svojho anjela a zatvoril tlamy levov, takže mi neublížili. Daniel 6,23

Ježiš hovorí: Moje ovce počúvajú Môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Ján 10,27.28


1.Timoteovi 2,1-6a :: 2.Mojžišova 32,7-14 :: Žalmy 111 :: Modlíme sa za: Rómsku misiu