Zamyslenie na deň 14.5.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3.Jána 1-15

1 (Ja) starší – milovanému Gájovi, ktorého opravdivo milujem. 2 Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. 3 Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako chodíš v pravde. 4 Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde. 5 Milovaný, verne konáš všetko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích, 6 ktorí vydali pred cirkevným zborom svedectvo o tvojej láske; dobre urobíš, keď ich tak vystrojíš na cestu, ako sa patrí pred Bohom. 7 Veď pre (Jeho) meno vydali sa na cestu a nič neprijímajú od pohanov. 8 My sa teda máme ujímať takýchto, aby sme sa stali spolupracovníkmi za pravdu.  9 Písal som cirkevnému zboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvý medzi nimi, nás neprijíma. 10 Preto keď prídem, spomeniem jeho skutky, ktoré pácha, keď nás zlými slovami ohovára; a ani na tom nemá dosť, ale ani sám neprijíma bratov, a tým, ktorí by ich chceli (prijímať), zabraňuje a vylučuje ich z cirkevného zboru.  11 Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto dobre koná, je z Boha; kto zle koná, nevidel Boha. 12 O Demetriovi všetci vydávajú dobré svedectvo, aj sama pravda; aj my vydávame svedectvo (o ňom), a vieš, že naše svedectvo je pravdivé.  som ti mal písať, ale nechcem ti písať černidlom a perom. 14 Dúfam však, že ťa čoskoro uvidím a pohovoríme si tvárou v tvár. 15 Pokoj ti! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov, každého osve! Amen.


Choďme v Pravde! 2. a 3. list apoštola Jána sú najkratšími spismi Novej zmluvy. Z jeho listov bol 3. nadiktovaný a napísaný pravdepodobne ako prvý a v ňom spomínané mená: Gaios, Diotrefes, Demetrios sa nikde inde v Písme nevyskytujú. Ani miesto ich cirkevného zboru sa nespomína. Gaios, veľmi blízky Jánovi, „chodí v Pravde“, je plný lásky, obetavej, ochotnej služby voči spolupracovníkom, čo tiež „chodia v Pravde“. Všemožne a horlivo slúži tým, ktorí sú v službe Evanjelia. Naopak, Diotrefes nemá dobrú povesť. Je povýšenecký, panovačný a svojvoľný, čo nie je v súlade s „chodením v Pravde“. „Pravda“ (aj keď to Ján nepíše, ale čitatelia to nepochybne vedia) je Ježiš Kristus. Ten, ktorý na kolenách umýval učeníkom nohy, dávajúc im príklad; ktorý niesol Svoj kríž; ktorý sa modlil za Svojich nepriateľov; ktorý neskôr pripravil nič nemajúcim, vyčerpaným a znechuteným učeníkom nadránom pri jazere raňajky a to, čím smeli k tomu oni sami prispieť, tiež dostali od Neho ako dar. – – Denne si to máme pripomínať a podľa toho aj žiť. Nemusíme, ale smieme!, čo je oveľa vyšší imperatív. Vážme si svoju veľkú výsadu! Aj dnes!
Modlitba: Drahý náš Spasiteľu, ďakujeme Ti, že napriek všetkej našej nehodnosti a nesúcosti povolávaš a staviaš nás do Svojej služby. Posväť ju pre seba Samého! Pre Cirkev i svet. Daj nám kráčať a žiť s Tebou!
Pieseň: ES 77
Autor: Michal Hudák st.


Prejavy Hospodinovej milosti neprestávajú. Každé ráno sú nové, nesmierna je Tvoja vernosť. Náreky 3,22-23

Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. 2.Korintským 4,16


Zjavenie 22,1-5 •  Modlíme sa za: Košice – Terasa (KoS)