Zamyslenie na deň 14.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 12,1-12

1 Vtom, keď sa zišlo zástupu na tisíce, takže šliapali po sebe, začal hovoriť predovšetkým svojim učeníkom: Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva. 2 Lebo nieto skryté, čo by nevyšlo najavo, a nieto tajné, čo by sa nevyzvedelo. 3 Preto, čo ste povedali potme, počujú na svetle; a čo ste do uší šepkali v komôrkach, budú rozhlasovať zo striech. 4 Ale hovorím vám, svojim priateľom: Nebojte sa tých, čo mordujú telo, a potom už nič viac nemôžu urobiť. 5 Ale ukážem vám, koho sa máte báť: bojte sa Toho, ktorý keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, Toho sa bojte. 6 Či nepredávajú päť vrabcov za dva groše? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. 7 Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda; drahší ste vy ako mnoho vrabcov. 8 Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná aj Syn človeka pred Božími anjelmi. 9 Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. 10 A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, sa odpustí, ale kto sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. 11 A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť; 12 lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu naučí, čo hovoriť.


Ako sa správame, keď nás nikto nevidí? Keď sme presvedčení, že sme skrytí pred zrakom ľudí? A ako na nás pôsobia slová 2. verša: „Lebo nieto skryté, čo by nevyšlo najavo, a nieto tajné, čo by sa nevyzvedelo“? Uvedomujeme si, že možno pred ľuďmi sa nám podarilo niečo úspešne utajiť, ale pred Božím pohľadom sa nedá ani skryť, ani nič utajiť? Pred Ním sa nám nepodarí ukryť ani naše prešľapy, ani naše konanie, ani naše myšlienky, či úmysly. Možno toto poznanie nás môže na jednej strane viesť k väčšej zodpovednosti za svoj život. Iných to však môže viesť k beznádeji – „Boh všetko vidí, a tak za všetko budem potrestaný“. U Boha neplatí zákon odplaty. Božie slovo hovorí nielen o tom, že On všetko vidí, ale aj o tom, že Boh odpúšťa tomu, kto robí pokánie, kto úprimne zo srdca vyznáva svoje previnenie. Pán Boh nám dal zasľúbenie, čo s našimi vyznanými hriechmi urobí (pozri 1Jn 1,9; Mich 7,19; Iz 6,7; Sk 3,19; Žid 8,12).
Modlitba: Bože, pred Tvojou tvárou sa nemôžeme skryť. Môžeme sa spoliehať na zasľúbenia. Daj nám odvahu vyznať hriechy, či tie, ktoré si uvedomujeme, alebo tie, ktoré nám zjavuješ! Nech ďalšie dni svojho života vedieme s dôverou o Tvojom odpustení a prijatí. Amen.
Pieseň: ES 532
Autor: Radoslav Naď


Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. Žalm 146,5

Ak vytrváte, získate život. Lukáš 21,19


Matúš 8,14-17 :: Modlíme sa za: Slavošovce (Ge)