Zamyslenie na deň 14.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Józua 1,1-18

1 Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša prehovoril Hospodin k Mojžišovmu služobníkovi Józuovi, synovi Núnovmu, takto: 2 Mojžiš, môj služobník, zomrel. Preto teraz vstaň, prejdi cez tento Jordán – ty i všetok tento ľud – do krajiny, ktorú dávam Izraelcom. 3 Vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi; 4 od púšte a Libanonu až po Veľrieku, po rieku Eufrat, celá krajina Chetejcov, až po Veľké more na západe slnka bude vaším územím. 5 Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a neopustím. 6 Buď silný a odvážny, lebo ty do dedičstva pridelíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil dať ich otcom. 7 Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neuchýľ sa od neho ani napravo ani naľavo, aby si mal úspech, kamkoľvek vkročíš. 8 Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech. 9 Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. 10 Józua prikázal úradníkom ľudu: 11 Prejdite táborom a prikážte ľudu: Nachystajte si potravu, lebo po troch dňoch prejdete cez tento Jordán, aby ste vošli a zabrali krajinu, ktorú vám teraz Hospodin, váš Boh, dáva do vlastníctva. 12 Rúbenovcom, Gádovcom a polovici kmeňa Menašše Józua povedal: 13 Pamätajte na slovo, ktoré vám prikázal služobník Hospodinov Mojžiš, keď povedal: Hospodin, váš Boh, pripraví vám odpočinok a dá vám túto krajinu. 14 Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zostanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jordánom; ale vy všetci bojaschopní mužovia prejdite vyzbrojení pred vašimi bratmi a pomáhajte im, 15 kým Hospodin nepripraví odpočinutie vašim bratom tak ako vám, a kým oni neobsadia krajinu, ktorú im dáva Hospodin, váš Boh; potom sa vrátite do vašej vlastnej krajiny, ktorú vám dal Hospodinov služobník Mojžiš za Jordánom na východe slnka, a budete ju vlastniť. 16 Tu odpovedali Józuovi: Urobíme všetko, čo si nám prikázal, a pôjdeme, kamkoľvek nás pošleš. 17 Tak, ako sme poslúchali Mojžiša, budeme poslúchať aj teba; len nech je Hospodin, tvoj Boh, s tebou, ako bol s Mojžišom. 18 Nech zomrie, ktokoľvek by sa sprotivil tvojmu rozkazu a neposlúchol by tvoje slová, čokoľvek by si mu rozkázal. Len buď silný a odvážny.


Buď silný a odvážny. Józuu čaká veľká úloha: Má voviesť Izraelitov do zasľúbenej zeme a zaujať ju. Nebude to ľahké, lebo krajina je už obývaná. Bude si ju treba získať bojom. To si vyžaduje rozhodnosť a odvahu. Preto štyrikrát zaznievajú k Józuovi Hospodinove slová na povzbudenie: „Buď silný a odvážny.“ Silu a odvahu má získať tak, že sa spoľahne na Hospodinovu pomoc. Dostal však jednu podmienku: Má konať v súlade s Božím zákonom, ktorý sa nemá vzdialiť od jeho úst, teda má si ho stále opakovať, aby ho dobre poznal a mohol podľa neho aj konať. Vtedy sa mu jeho cesta podarí a bude mať úspech. – – Tak sa prejavuje viera: Má záľubu v Božom Slove a rozmýšľa o ňom „dňom i nocou“. Z neho poznáva Božiu vôľu a svoj život žije v Božej prítomnosti a bázni. Ak si osvojíme takýto postoj, aj my sa budeme môcť spoľahnúť na Božie zasľúbenia a Jeho moc, na vedenie Ducha Svätého a s Jeho silou víťaziť nad hriechom, strachom a pochybnosťami.
Modlitba: Pane, ďakujeme, že Ty si našou silou, odvahou, múdrosťou i pokojom! Amen.
Pieseň: ES 495
Autor: Libor Bednár


Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Žalm 126,3

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Efezským 1,3


Lukáš 12,49-53 •  Modlíme sa za: Batizovce (TaS)