Zamyslenie na deň 13.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 19,8-22

8 Potom vošiel do synagógy, neohrozene vystupoval a tri mesiace viedol rozpravy s nimi, presviedčajúc ich o kráľovstve Božom. 9 A keď sa niektorí zatvrdili a neposlúchali, ale potupovali to učenie pred zástupom, odlúčil sa od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v škole Tyranovej. 10 To trvalo dva roky, takže počuli slovo Pánovo všetci, ktorí bývali v Ázii, Židia a Gréci. 11 A Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla, 12 takže ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na nemocných a neduhy sa vzďaľovali od nich; aj zlí duchovia vychádzali z nich. 13 Aj niektorí z potulných židovských zaklínačov pokúsili sa vyslovovať meno Pána Ježiša nad ľuďmi, ktorí mali zlých duchov, a hovorili: Zaklínam vás Ježišom, ktorého káže Pavel. 14 Robili to siedmi synovia nejakého Skevu, židovského veľkňaza. 15 Ale zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem; ale kto ste vy? 16 A oboril sa na nich ten človek, v ktorom býval zlý duch, zmocnil sa ich oboch, a tak ich doriadil, že nahí a doráňaní zutekali z toho domu. 17 I dozvedeli sa o tom všetci Židia i Gréci, ktorí bývali v Efeze, a všetkých pochytila bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša. 18 Mnohí, ktorí uverili, prichádzali, vyznávali a vyrozprávali svoje skutky. 19 Mnohí zase, ktorí sa zaoberali čarodejníctvom, poznášali svoje knihy a spálili ich všetkým pred očami; a keď spočítali ich cenu, dostali päťdesiattisíc strieborných. 20 Takto mocou Pánovou rástlo slovo a dokazovalo svoju silu. 21 Po týchto udalostiach rozhodol sa v duchu Pavel prejsť Macedóniou a Achájou a ísť do Jeruzalema povediac si: Keď pobudnem tam, treba sa mi podívať aj do Ríma. 22 Dvoch zo svojich pomocníkov, Timotea a Erasta, poslal teda do Macedónie a sám zostal ešte na čas v Ázii.


Naše svedectvá. Na apoštolovi Pavlovi sa naplnilo to, čo predpovedal Pán Ježiš, že Mu bude vyvolenou nádobou a bude niesť Jeho meno pred pohanov aj pred kráľov, ba aj pred synov izraelských. A Pavel túto úlohu konal verne, aj za cenu mnohých nebezpečenstiev. V Efeze vyučoval o kráľovstve Božom najprv v synagóge, potom v škole Tyranovej. Každý deň zvestoval slovo Pánovo, takže tam nebolo človeka, ktorý by nebol počul zvesť o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Toto slovo dnes o Pavlovi čítame preto, aby sme aj my kráčali v jeho stopách a konali podľa jeho vzoru. Aj za cenu rôznych ťažkostí, neohrozene hovorme o kráľovstve Božom všetkým, s ktorými sa stretneme a každý deň zvestujme živé a mocné slovo Pánovo! Aby podobne, ako pri Pavlovi, nebolo okolo nás ani jedného človeka, ktorý by nepočul z našich úst zvesť o našom Spasiteľovi a Vykupiteľovi. Veď On si nás tak zamiloval, že Svoj život položil, ako obeť za naše hriechy a vylial Svoju svätú krv na naše ospravedlnenie a spasenie! A nebeský Otec sa tiež bude priznávať k tejto našej službe, ako sa priznával aj k Pavlovi a bude otvárať utrápené srdcia i hladné duše, aby našli bezpečné útočisko pod Jeho ochrannými krídlami. Prosme Pána, aby každý deň pridával tých, ktorí budú zachránení!
Modlitba: Bože, daj všetkým, čo Ti patria, odvahu – aby kázali Teba a len Teba, navzdory takým zvykom, ktoré Ťa zatláčajú do úzadia. Daj nám múdrosť rozlíšiť, ktoré tradície sú od Teba a ktoré len ľudské čo Ti bránia, aby si v nás pestoval vieru činnú skrze lásku. Daj nám silu zbaviť sa toho, čo je prázdne a posilniť, čo je Tvoje. Amen.
Pieseň: ES 474
Autor: Martin Bajza


Mnohí hovoria o mne: „Ani Boh mu nepomôže!“ Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva; pozdvihuješ mi hlavu. Žalm 3,3-4

Mária povedala: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.“ Lukáš 1,49


Skutky apoštolov 2,32-40 :: Modlíme sa za: Nemcovce (Šz)