Zamyslenie na deň 13.5.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 9,1-18

1 Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich sedem stĺpov. 2 Pobila svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl, 3 rozoslala svoje slúžky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny: 4 Kto je neskúsený, nech pristúpi sem! Komu chýba rozum, tomu hovorí: 5 Poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala! 6 Opusťte pochabosť a budete žiť, nastúpte cestu rozumnosti. 7 Kto dohovára posmievačovi, odnáša si hanbu, kto karhá bezbožného, potupu. 8 Nekarhaj posmievača, aby ťa neznenávidel; pokarhaj múdreho, bude ťa milovať. 9 Daj múdremu, bude múdrejší, pouč spravodlivého a zveľadí znalosti. 10 Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. 11 Lebo mojím pôsobením rozmnožia sa tvoje dni a predĺžia sa roky tvojho života. 12 Ak si múdry, sám sebe si múdry, ak si však posmievačom, sám ponesieš následky. 13 Bláznovstvo je ako neviazaná žena, zvádza a nepozná hanbu. 14 Vysedáva vo dverách svojho domu na stoličke na mestskej výšine, 15 aby zvala tých, čo idú cestou, ktorí idú priamo svojimi chodníkmi: 16 Kto je prostý, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí: 17 Kradnutá voda je sladká a pokútny chlieb je príjemný. 18 A nepozná, že sú tam tiene, a jej hostia sú v hlbinách záhrobia.


Názor alebo múdrosť? Kam sa pohnem, tam samý „odborník“. Takto by sa dali zhrnúť moje pocity z posledných rokov. Ak sa započúvame do rozhovorov ľudí, tak to naozaj vyzerá tak, že žijeme v národe plnom odborníkov a analytikov na všetko: od športu, cez zdravotníctvo, zahraničné vzťahy až po prírodné vedy. Ak by sme však tieto reči kriticky zhodnotili, rýchlo by sme zistili, že vo väčšine prípadov ide o mlátenie prázdnej slamy, ba až (pardon za výraz!) za hanebné „tliachanie“ totálnych nezmyslov. Dnes je moderné mať na všetko svoj názor. K tomuto sme, ako spoločnosť, dospeli tak, že sme samých seba povýšili na najvyššiu autoritu. No Písmo nás upozorňuje, že skutočná múdrosť pramení z inej autority: Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, v poznaní Najsvätejšieho spočíva rozumnosť (Pr 9,10). Pravá múdrosť kráča ruka v ruke s pokorou. S vedomím, že nie my, ale Stvoriteľ sveta všetko vie a že nie náš názor, ale názor Sudcu celého sveta je najdôležitejší a rozhodujúci. Preto prosme Hospodina, aby sa nám dal spoznať! Aby nás Duch Svätý – Radca – učil Božím pravdám, hodnotám a názorom. Tak sa budeme my umenšovať a Kristus bude v nás rásť.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za Tvojho Ducha. Odpusť mi, že Ho málo poslúcham a nechávam priestor škodlivým myšlienkam. Posilňuj ma na vnútornom človeku. Posilňuj vo mne vieru a lásku k Tebe, nech sa Ti odovzdávam v plnosti. Amen.
Pieseň: ES 253
Autor: Samuel Velebír


Ja som s tebou, aby som ťa zachránil a oslobodil, znie výrok Hospodina. Jeremiáš 15,20

Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Židom 4,16


Ján 6,(60-62)63-69 :: Modlíme sa za: Lopúchov (ŠZS)