Zamyslenie na deň 13.1.2023

1.Mojžišova 6,1-4

1 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry, 2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. 3 Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov. 4 V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna.


Akým obsahom naplníš dni a roky svojho života? Veľmi strohá správa o tom, čo sa dialo na zemi pred potopou. Ľudia síce začali napĺňať Boží príkaz (1M 1,28: „Ploďte a množte sa a naplňte zem“), no biblický text podáva zvláštnu správu o sexuálnom spojení žien nie s mužmi (ako opisuje rodokmeň v 5. kapitole), ale s tzv. padlými anjelmi. Hoci to pre niekoho môže vyznievať veľmi divne, to isté označenie „synovia Boží“ nájdeme aj u Jóba (Jób 1,6: „Istého dňa, keď sa synovia Boží prišli postaviť pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan.“) alebo v liste Júdu (v. 6: „…anjelov, ktorí si neuchránili svoje panstvo, ale opustili vlastný príbytok“…). Výsledkom bolo narodenie obrov (hebr. nefílím), čo v preklade znamená aj „padnutí“. Je zvláštne, že túto predstavu nachádzame aj v gréckej mytológii, či v iných náboženstvách. Písmo nám viac o tejto téme neodhaľuje. Čo však môžeme vedieť celkom naisto, že toto bol jeden z dôvodov na potopu – títo obri potopu neprežili. Okrem tohto Božieho súdu, Boh rozhodol aj o skrátení veku života človeka. Darmo bude moderné zdravotníctvo vymýšľať ako predĺžiť vek človeka. Mojžiš, ktorý sa dožil veku 120 rokov, zanechal po sebe modlitbu, v ktorej konštatuje ešte kratší vek: „Čas nášho života je sedemdesiat, pri dobrej sile osemdesiat rokov“ (Ž 90,10). Dôležitejší je obsah (čím naplníme život), nie až tak jeho dĺžka tu, v časnosti. Preto využime aj tento deň, aby sme konali to, čo sa páči Bohu.

Modlitba: Bože, ďakujem za život. Ďakujem za jeho dĺžku, lebo si ju stanovil múdro. Veď ma, aby som ho využil dobre pre Tvoje stvorenie a na spásu ľudí. Amen.
Pieseň: ES 233
Autor: Ľuboš Ďuračka ml.


Nebojte sa, netraste sa! Vari som vám to už predtým nezvestoval a neoznámil? Vy ste mi svedkami! Izaiáš 44,8

V mene Krista sme vyslanci a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom! 2.Korintským 5,20


Lukáš 12,49-53 :: Modlíme sa za: Diakovce (DNS)