Zamyslenie na deň 12.7.2022

Ján 5,19-30

19 Ježiš im teda odpovedal: Veru, veru vám hovorím: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca; lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn. 20 Otec totiž miluje Syna a ukazuje Mu všetko, čo sám činí; ešte aj väčšie skutky Mu ukáže ako tieto, aby ste sa divili. 21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 A Otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal Synovi, 23 aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal. 24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 25 Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, (už) je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, čo ho počujú, budú žiť. 26 Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe; 27 a dal Mu moc súdiť, pretože je Syn človeka. 28 Nedivte sa, že prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch počujú Jeho hlas, 29 a tí, čo dobre činili, vyjdú na vzkriesenie k životu, tí však, ktorí páchali zlo, na vzkriesenie k súdu. 30 Ja nič nemôžem činiť sám od seba; súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu Toho, kto ma poslal.


Po kom opakuješ? V prvých veršoch tejto pasáže je prirovnanie, ako Syn opakuje veci po Svojom Otcovi. Myslím, že väčšina z nás pozná na vlastnej koži, ako to je, keď dcéra alebo syn začne opakovať veci po svojom rodičovi. Tvoj spôsob komunikácie a slová, ktoré používaš, tvoj spôsob jedenia, sedenia, komentovania udalostí, „hádzania pohľadov“, či „šťukania“ do telefónu alebo počítača… Niekedy to je úsmevné, inokedy zahanbujúce. Deti to robia úplne prirodzene, lebo rodičia sú ich vzorom. – – Samozrejme, toto prirovnanie neobstojí v porovnaní s tým, čo sa deje medzi Synom Ježišom a Otcom Bohom. A už vôbec to nevystihuje vzťah medzi Sudcom a Darcom života. Napriek tomu ma toto prirovnanie vedie k myšlienke, že keď Pána Boha nazývam Otcom a Ježiša Pánom a vzorom, tak ako Jeho dieťa by som mal prirodzene opakovať to, čo robí On. Ježiš žil na tejto zemi a nezaháľal. On Svoj čas naplno využíval v prospech druhých. Je Ježišov život pre mňa vzorom? Opakujem po Ňom? Viem, že zo svojej sily to nedám, ale mám snahu to aspoň skúsiť…?

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že napodobňuješ nebeského Otca. Odpusť, že často nasledujeme iné vzory. Veď nás Svojím Duchom, aby si prostredníctvom nás mohol urobiť veľa dobrého! Amen.
Pieseň: ES 245
Autor: Miroslav Mudrák


Pán, Hospodin, je mojou silou. Habakuk 3,19

Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha. 1.Timotejovi 4,10


Matúš 18,15-20 •  Modlíme sa za: Moravské Lieskové (PoS)