Zamyslenie na deň 12.11.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jeremiáš 42,1-22

1 Vtedy všetci vodcovia vojska i Jóchánán, syn Káréachov, Jezanja, syn Hóšajov, i všetok ľud, malí i veľkí, pristúpili 2 a povedali prorokovi Jeremiášovi: Nech príde naša prosba pred teba. Modli sa k svojmu Bohu, Hospodinovi, za nás, za všetok tento zvyšok, lebo nás z množstva ostalo málo, ako nás na vlastné oči vidíš. 3 Nech nám oznámi Hospodin, tvoj Boh, cestu, ktorou máme ísť, aj čo máme robiť. 4 Prorok Jeremiáš im na to povedal: Počul som! Ajhľa, pomodlím sa k Hospodinovi, vášmu Bohu, podľa vašej žiadosti, a oznámim vám všetko, čo vám odpovie Hospodin; nič nezamlčím pred vami. 5 Oni povedali Jeremiášovi: Nech je Hospodin pravdivý a verný svedok proti nám, ak nesplníme všetko podľa toho, s čím ťa Hospodin, tvoj Boh, pošle k nám. 6 Či to bude dobré, alebo zlé, poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina, ku ktorému ťa posielame, aby sa nám dobre vodilo, keď poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina. 7 Po desiatich dňoch slovo Hospodinovo zaznelo Jeremiášovi. 8 Vtedy zavolal Jóchánána, syna Káréachovho, všetkých vodcov vojska, ktorí boli s ním, i všetok ľud od najmenších po najväčších, 9 a povedal im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému ste ma poslali, aby som Mu predniesol vašu prosbu: 10 Ak naozaj ostanete v tejto krajine, vybudujem a nezrúcam vás, zasadím a nevytrhám vás, lebo som oľutoval pohromu, ktorú som vám spôsobil. 11 Nebojte sa babylonského kráľa, ktorého sa obávate. Nebojte sa ho – znie výrok Hospodinov – lebo ja budem s vami, aby som vám pomáhal a vytrhol vás z jeho ruky. 12 Preukážem vám milosrdenstvo, aj on bude milosrdný voči vám a navráti vás na vašu pôdu. 13 Ale ak hovoríte: Nezostaneme v tejto krajine! a tým neposlúchnete hlas svojho Boha, Hospodina, 14 ale poviete: Nie! Odídeme do Egypta, aby sme nevideli vojnu, nepočuli zvuk trúby a netrpeli hlad po chlebe; tam budeme bývať – 15 preto teraz, vy, zvyšok Júdu, počujte slovo Hospodinovo! Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ak sa naozaj poberáte odísť do Egypta, ak chcete odísť a bývať tam ako cudzinci, 16 potom vás tam, v Egypte, zasiahne meč, ktorého sa bojíte; hlad, pre ktorý ste ustarostení, tam v Egypte vám bude v pätách, a tam pomriete. 17 Všetci mužovia, ktorí sa poberajú odísť do Egypta, aby tam bývali ako cudzinci, pomrú mečom, hladom a morom a nikto z nich neunikne, ani sa nezachráni pred pohromou, ktorú na nich privediem. 18 Lebo takto vraví Hospodin moc nos tí, Boh Izraela: Ako sa vylial môj hnev a moja prchkosť na obyvateľov Jeruzalema, tak sa vyleje moja prchkosť na vás, keď pôjdete do Egypta, takže sa stanete kliatbou, hrôzou, zlorečením a potupou, a už nikdy neuvidíte toto miesto. 19 Toto vyriekol o vás Hospodin, vy pozostalí z Júdu: Nechoďte do Egypta! Vedzte jasne, že som vás dnes varoval. 20 Lebo sami seba zavádzate, keď ste ma poslali k svojmu Bohu, Hospodinovi, so slovami: Modli sa za nás k nášmu Bohu, Hospodinovi, zvestuj nám všetko, čo povie Hospodin, náš Boh, a splníme to. 21 Dnes som vám to zvestoval, ale nepočúvate hlas svojho Boha, Hospodina, v ničom z toho, pre čo ma k vám poslal. 22 Teraz vedzte, že zahyniete mečom, hladom a morom na mieste, na ktoré si žiadate odísť, aby ste tam bývali.


Kto uverí a bude zachránený? Podľa gréckych povestí bola Kassandra trójskou princeznou s vešteckými schopnosťami. Niekoľkokrát predpovedala nešťastie hroziace Tróji. Nikto jej predpovediam neveril, ale všetky sa splnili. Dôsledkom bolo veľa nešťastia, ktoré prišlo na Tróju. To isté vidíme pri Božom ľude. Je neuveriteľné, akú lásku nám Pán Boh prejavuje a ponúka toľkokrát záchranu a aký je svet voči tomu hluchý?! Už pri Nóachovi sa ľudia radšej vysmievali z korábu na súši, než aby prišli k Nóachovi a pomáhali mu. Neskôr sa Izraelci pred Mojžišom zaviazali poslúchať Pána Boha, a predsa toľkokrát zlyhali. A opäť je tu rovnaká situácia: Vojnová kríza dopadla na ľudí a oni prichádzajú za Jeremiášom so sľubom na perách, že splnia všetko, čo im Jeremiáš od Hospodina oznámi, len nech sa za nich modlí. Opak bol však nakoniec pravdou. – – Hospodin pripravil tú najlepšiu záchranu pre nás: v spasiteľnom diele Pána Ježiša Krista nám umožnil stať sa Božími deťmi, žiť pod Božou ochranou a očakávať nové nebo a novú zem, ktoré majú prísť. Kto uverí, bude zachránený.
Modlitba: Odpusť, Bože, že sme Ťa toľkokrát sklamali. Ďakujeme, Ježišu, že si za to umrel a my nemusíme byť zatratení. Duchu Svätý, veď nás, aby sme už nerobili zlé veci, ktoré zarmucujú Boha. Amen.
Pieseň: ES 230
Autor: Peter Taját


My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať naveky, z pokolenia na pokolenie rozprávať o tvojich chvályhodných činoch. Žalmy 79,13

Skrze Ježiša teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. Hebrejom 13,15


1.Jána 2,18-26(27-29) :: Modlíme sa za: Baďan (Ho)