Zamyslenie na deň 12.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 4,17-26

17 Kain poznal svoju ženu; ona počala a porodila Enocha. Potom staval mesto a nazval to mesto menom svojho syna Enocha. 18 Enochovi sa narodil Irád a Irád splodil Mechujáéla; Mechujáél zas splodil Metušáéla a Metušáél splodil Lámecha. 19 Lámech si vzal dve ženy; jedna sa volala Ádá, druhá sa volala Cillá. 20 Ádá porodila Jábála; on bol praotcom tých, čo bývajú v stanoch a pri stáde. 21 Jeho brat sa volal Júbal; on bol praotcom tých, čo hrajú na citare a píšťale. 22 Cillá porodila Túbal-Kaina, kováča rozličného bronzového a železného náčinia. Sestra Túbal-Kaina bola Naamá. 23 Raz povedal Lámech svojim ženám: Ádá a Cillá, čujte môj hlas, Lámechove ženy, počúvajte moju reč! V odplate za ranu zabil som muža, za svoju ranu mladíka. 24 Ak bude Kain sedem razy pomstený, tak Lámech sedemdesiatsedem razy. 25 Adam poznal opäť svoju ženu; porodila syna a dala mu meno Šét; lebo mi Boh dal – tak hovorila – nové potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil. 26 Aj Šétovi sa narodil syn; dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo.


Pomsta, či rešpekt? Dnes sme čítali, že Lámech sa za úder pomstil smrťou. Podobne ako Kain, aj on sa po vykonaní ohavnosti cíti ohrozený na živote. Bojí sa pomsty a už nečaká na reč Božiu, ale sám vyhlasuje, že v prípade jeho zavraždenia bude pomstený 77-krát. Tak chce u potenciálneho pomstiteľa vyvolať strach, aby mal zábranu pomstiť sa mu. Žije však vo veľkom omyle. Nie človek sa má pomstiť za spôsobenú krivdu. Túto moc má jedine Boh, ktorý dal človeku život. Nikto nemá právo zobrať meč z Božej ruky a vykonať súd spravodlivosti podľa svojho uváženia. Hospodin povedal: „Mne patrí pomsta, ja odplatím“ (R 12,19). My nemáme právo prisvojiť si to, čo nám nepatrí. Môžeme iba rešpektovať to, čo povedal Pán. Lepšie je báť sa a nezhrešiť, než zhrešiť, a potom žiť v strachu. Spomínaš si na to, keď si cítil krivdu? Ako si reagoval? Ako reagoval Pán Ježiš na to, keď bolo Jemu ukrivdené? Nasledujme Ho aj v tomto s Jeho pomocou!

Modlitba: Ďakujem, Bože, za Tvoju spravodlivosť a Tvoje súdy. Ďakujem, že nás oslobodzuješ od pomsty a zlých emócií. Odpusť, že nie vždy ideme po cestách odpustenia a vyučuj nás Tvojím Duchom, udržiavaj nás v Kristovi, aby sme žili Jeho život kríža, na ktorom odpustil svetu. Amen.
Pieseň: ES 548
Autor: Michal Belanji


Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin, tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po všetkých Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou? 5.Mojžišova 10,12

Ale kto zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. 1.Jána 2,5


Efezským 1,3-10 :: Modlíme sa za: Devičie (HoS)