Zamyslenie na deň 11.7.2022

Ján 5,1-18

1 Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. 2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Betezda, s piatimi prístrešiami. 3 Mnoho chorých ležalo v nich slepých, chromých, vychradnutých ktorí čakali, až sa voda pohne, 4 lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu; a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech ho akákoľvek choroba trápila. 5 I bol tam človek tridsaťosem rokov chorý. 6 Keď ho Ježiš videl ležať a poznal, že je už dlhší čas chorý; spýtal sa ho: Chceš byť zdravý? 7 Odpovedal Mu chorý: Pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri; a dokiaľ sám prídem tam, vstúpi iný predo mnou. 8 Povedal mu Ježiš: Vstaň, vezmi si lôžko a choď! 9 Ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. A bola práve sobota. 10 Židia teda povedali uzdravenému: Je sobota; nie ti je dovolené niesť lôžko. 11 Ale on im odpovedal: Ten, ktorý ma uzdravil, povedal mi: Vezmi si lôžko a choď! 12 Spýtali sa ho: Kto je ten človek, čo ti povedal: Vezmi a choď? 13 Ale uzdravený nevedel, kto je to; lebo Ježiš sa nepozorovane vzdialil, keďže na tom mieste bol veľký zástup. 14 Potom ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: Ajhľa, ozdravel si, nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšieho. 15 Vtedy odišiel ten človek a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. 16 Preto Židia prenasledovali Ježiša a chceli Ho zabiť, že to urobil v sobotu. 17 Ale On im odpovedal: Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. 18 Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť Ho, že nielen porušil sobotu, ale že aj Boha nazval svojím Otcom, a tým sa rovnal Bohu.


Čakáš? Vo verši 3 sa píše: „Mnoho nemocných ležalo a čakalo, až sa voda pohne.“ Páči sa mi, ako tu je opísaná aktivita ľudí: ČAKALI. Áno, boli chorí, ale čakali na niečo, čo malo moc zachrániť ich. My sme dnes často uponáhľaní a nemáme čas. Ani čas čakať. Uvedomujem si, že aj napriek nášmu fyzickému zdraviu (čo nie vždy musí byť) sme duchovne chorí hriechom. Títo ľudia čakali na Boha a Jeho zázrak. Mne osobne často chýba ČAKANIE na Pána Boha a na to, čo On každý deň môjho života koná. – – Vo verši 17 je napísané: „Môj Otec pracuje až dosiaľ, i Ja pracujem.“ Ježiš hovorí, že je jedno, aký je deň alebo aká je hodina – On a Jeho Otec pracujú stále. Obidvaja chcú pre ľudí, ktorí sú ich stvoreniami, len dobro. Je však otázne, či to vidíme a vnímame, resp. či to chceme vidieť a vnímať… – – Kombinácia týchto veršov ma usvedčuje v tom, ako málo čakám/očakávam (už nech sa nachádzam v akomkoľvek stave šťastia, či nešťastia) Pána Boha a to, čo chce konať, resp. koná v mojom živote On sám. Nezabudni čakať na Božie dielo tento deň!

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že si viac, než anjel. Odpusť, že málo dôverujem Tvojej moci. Konaj v mojom živote, veď ma Svojím Duchom, nech žijem Tvojím uzdravením! Amen.
Pieseň: ES 234
Autor: Miroslav Mudrák


Hospodin, moja sila a moja pevnosť, moje útočisko v deň úzkosti! Jeremiáš 16,19

Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení; sme bezradní, no nie zúfalí. 2.Korintským 4,8


Lukáš 5,17-26 •  Modlíme sa za: Mokrá Lúka (GeS)