Zamyslenie na deň 11.5.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 8,1-21

1 Či múdrosť nevolá, či rozumnosť nevydáva svoj hlas? 2 Na temeni výšin, pri ceste, na križovatkách sa postavila: 3 pri bránach, pri vstupe do mesta, pri vchodoch do brán nahlas volá: 4 Mužovia, na vás volám, a k synom ľudským zaznieva môj hlas. 5 Naučte sa opatrnosti, vy prostí, majte rozum, vy blázni! 6 Počúvajte, lebo zvestujem ušľachtilé veci a moje pery otvárajú sa k správnym veciam. 7 Lebo moje ústa vravia pravdu a bezbožnosť protiví sa mojim perám. 8 Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, niet v nich prevrátenosti ani prekrúcania. 9 Všetky sú priame rozumnému a správne tým, čo nachádzajú poznanie. 10 Prijmite moje napomenutie, nie striebro, poznanie radšej ako rýdze zlato. 11 Lebo cennejšia je múdrosť ako korále, nevyrovnajú sa jej nijaké vzácnosti. 12 Ja, múdrosť, bývam pri opatrnosti, nachádzam rozvážne poznanie. 13 Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím. 14 U mňa je rada i rozvaha; ja som rozumnosť; ja mám silu. 15 Mnou kraľujú králi a vladári určujú, čo je spravodlivé. 16 Mnou vládnu kniežatá a všetci vznešení spravodliví sudcovia. 17 Milujem tých, čo mňa milujú, a tí, čo ma hľadajú, nájdu ma. 18 U mňa je bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. 19 Moje ovocie je lepšie ako zlato, i rýdze zlato, a môj výnos je nad najlepšie striebro. 20 Chodievam cestou spravodlivosti, po chodníkoch práva, 21 aby som nadelila vlastníctvo tým, čo ma milujú, a aby som naplnila ich pokladnice.


Múdrosť. Človek, ktorý vyniká múdrosťou, vzbudzuje prirodzenú autoritu. Človek, ktorý miloval a miluje múdrosť, po čase sa stáva filozofom. Múdrosť je výsledkom pochopenia zmyslu života a poznania toho, ako ho dosiahnuť. Múdrosť sa nepotrebuje skrývať, pretože prináša pokoj a riešenie rôznych životných problémov. Múdrosť je pravda a nie lož. A čo k tomu hovorí náš text z knihy Prísloví? Múdrosť je neodlučiteľná od Hospodina. Bola pri stvorení sveta a je prostredníkom, skrze ktorého sa Hospodin, Boh, priblížil tomuto hriešnemu svetu. Ak hovorím o Prostredníkovi, nemyslím na nikoho iného, ako na Ježiša Krista, Božieho Syna. Apoštol Pavol krásne vyznáva, že v Ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania (Kol 2,2-3). To znamená, že ten, kto má múdrosť, má Krista a s Ním celý rad užitočných hodnôt a vlastností, ktoré dostáva pre svoj život mocou Ducha Svätého. Múdrosť odvracia človeka od záhuby a vedie ho na cestu pokory, pokánia i svedectva o Bohu. Dbajme o to, aby múdrosť Hospodina mocností bola prítomná aj v našom živote! Iba tak náš život budú sprevádzať múdre rozhodnutia v rodine, v cirkvi, v spoločnosti i vo svete.

Modlitba: Ďakujeme Ti, drahý Bože, že si pôsobením Tvojej múdrosti stvoril tento svet i nás a v Ježišovi Kristovi si ukázal Svoj osobný záujem na diele Svojich rúk. Amen.
Pieseň: ES 626
Autor: Roman Porubän


Takto hovorí Hospodin: Tak ako sa nájde mušt v strapci a povedia: Neznič ho, lebo v ňom je požehnanie, tak urobím kvôli Svojim služobníkom, aby nebolo zničené všetko. Izaiáš 65,8

Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Ján 3,17


1.Korintským 14,6-9.15-19 :: Modlíme sa za: Liptovský Trnovec (LOS)