Zamyslenie na deň 11.2.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 1,15-23

15 Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, 16 neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, 17 aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho 18 a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, 19 a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. 20 Túto moc dokázal na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, 21 nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku, 22 a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi, 23 ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých.


Božia moc v nás. Z bohatého obsahu biblického textu vyberiem iba dve skutočnosti: 1. Apoštol Pavel sa stále modlí aj za tých, ktorí už veria v Pána Ježiša. Modlí sa, aby skrze Ducha múdrosti rástli v poznaní Boha, Jeho moci a Jeho slávneho dedičstva. Pavel nám tak pripomína, že aj veriaci ľudia stále potrebujú prehlbovať svoje poznanie o Bohu. A každý darovaný deň – aj ten dnešný – je k tomu vhodnou príležitosťou. Sme však zároveň tými, ktorí môžu ďakovať za ostatných veriacich a prosiť za utvrdenie ich viery. 2. Pavel zdôrazňuje, že v nás pôsobí nesmierna veľkosť Božej moci. Veľkosť tejto Svojej moci dokázal Boh na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych. Je to moc vzkriesenia, ktorá premáha smrť i všetku mŕtvotu a oživuje telo i ducha. Táto Božia moc pôsobí v nás a oživuje nielen nás, ale aj naše okolie.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že si taký úžasný! Poznať Ťa je nádherné! Odpusť, že málo rastieme v poznávaní Teba, radšej sa zameriavame na veci, ktoré nám nepomôžu k večnosti. Prosíme, rozdúchaj v nás prvotnú lásku k Tebe! Amen.
Pieseň: ES 552
Autor: Dušan Cina


Dajte si veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha. Józua 23,11

Ježiš hovorí: Ak Ma niekto miluje, bude zachovávať  Moje slovo a Môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Ján 14,23


Kolosenským 2,8-15 •  Modlíme sa za: Čelovce (HoS)