Zamyslenie na deň 11.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 13,1-8

1 Bratská láska nech trvá! 2 Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí – nevedomky – pohostili už anjelov. 3 Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi väznení, a na trpiacich, veď aj vy ste v tele. 4 Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. 5 Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; 6 takže smelo môžeme vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek? 7 Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru. 8 Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.


Naše možnosti a príležitosti pomáhať. Dnes máme veľa humanitárnych organizácií. Motivujú ľudí k nezištnej pomoci iným. Mnohé organizácie sa snažia podchytiť aj najmenších. Vyhlasujú súťaže „Čin roka“, kde sú kategórie, napríklad ako „záchrana ľudského života“, „pomoc v rodine“, „pomoc rovesníkom“… Aký to má zmyslel? Hľadajú spôsoby, ako nežiť len v sebectve svojho ega. Človek má kapacitu pomôcť inému človeku, ak je v núdzi. – – Dnešný text nás vyzýva, ako veriacich, k zodpovednosti prostredníctvom praktických činov. Čítame! Nezabúdajme na pohostinnosť – jedlo, oblečenie, strechu nad hlavou, hygienu, službu väzňom a trýzneným – väznice, domáce násilie, šikanovanie, vydieranie… Nezabúdajme na dôležitosť udržiavať svoje manželstvo bez smilstva a so spokojnosťou – zdravá rodina, kde deti zažívajú bezpečie a formujú sa v zdravé osobnosti. Tieto praktické skutky sú uvedené slovným výrazom „… láska nech trvá“ (v.1). Čo to znamená? Nikdy sa to nekončí, stále to prebieha… V ktorej praktickej oblasti preukazuješ svoju zodpovednosť nezištnou pomocou Ty?
Modlitba: Pane, Ty poznáš naše srdcia a mysle. Ty vieš, že sme náchylní k ničnerobeniu pre iných. „Sami nič nestíhame. Radšej nech sa každý stará o seba.“ Daj nám, Pane, prosíme, ochotné srdcia k nezištnej pomoci! Chceme, aby si nás použil na to, aby sme mohli byť nasledovaniahodným príkladom viery v Teba. Amen.
Pieseň: ES 552
Autor: Lýdia Naďová


Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch, znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom. Jeremiáš 31,33

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Lukáš 21,33


2.Mojžišova 15,22-27 :: Modlíme sa za: Spišské Vlachy – Krompachy (Ta)