Zamyslenie na deň 11.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 4,1-16

1 Potom Adam poznal svoju ženu Evu; ona počala a porodila Kaina. Povedala: Dostala som muža od Hospodina. 2 Potom porodila Ábela, jeho brata; Ábel bol pastierom oviec, Kain bol však roľníkom. 3 Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. 4 Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, 5 ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Nato Kain vzbĺkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. 6 Hospodin však riekol Kainovi: Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? 7 Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj! 8 Nato Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho. 9 Tu riekol Hospodin Kainovi: Kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: Neviem; či som ja strážcom svojho brata? 10 Nato Boh riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. 11 Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. 12 Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu; tulákom a bludárom budeš na zemi. 13 I povedal Kain Hospodinovi: Väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť. 14 Ajhľa, dnes ma odháňaš z pôdy a ja sa musím skrývať pred tvojou tvárou; budem tulákom a bludárom na zemi; a kto ma stretne, zabije ma. 15 Hospodin mu však riekol: Práve preto, ktokoľvek by zabil Kaina, odnesie si sedemnásobnú pomstu. A Hospodin urobil Kainovi znak, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. 16 Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej a býval v krajine Nód, východne od Édenu.


Zákulisie je rozhodujúce. Aké bolo zákulisie Kainovej bratovraždy? Hnev? Iste. No zákulisie jeho skutku siaha hlbšie. Príslovia (15,8-9) nám to osvetľujú: „Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi; ale modlitba úprimných sa Mu ľúbi. Ohavnosťou Hospodinovi je cesta bezbožného; ale toho, kto sa ženie za spravodlivosťou, miluje.“ Tieto slová objasňujú, prečo Hospodin „priaznivo zhliadol na Ábela a jeho obeť, ale na Kaina a jeho obeť nezhliadol.“ Zároveň odkrýva zákulisie. Kain síce priniesol obeť, prišiel k modlitbe, ale v srdci bol od Boha ďaleko. Žil bez Boha. Presne tento postoj v sebe nesie slovo „bezbožný“ – bez Boha. Očakával Božiu priazeň v zmysle obchodu: Niečo za niečo. Bez úcty, úprimnosti a lásky. Ábel bol úprimný. Pán na neho zhliadol, lebo sa „Mu ľúbi modlitba úprimných a miluje toho, kto sa ženie za spravodlivosťou.“ Ábel mal voči Bohu rešpekt, bázeň a lásku. Preto obetuje – dáva to najlepšie, čo má – „z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších.“ To, čo sa dá skryť pred očami ľudí, sa nedá skryť pred Božím pohľadom. Boh pozerá na srdce. Skúma motívy a úmysly. Vidí zákulisie – naše vnútro. Na základe toho vyhodnocuje naše vonkajšie prejavy. Ľúbia sa Mu, alebo sú pre Neho ohavnosťou. Kain bol v zákulisí svojho bytia bez Boha. Ábel s Bohom. A ako je to s nami?

Modlitba: Pane Bože, odpusť mi moju povrchnosť a plytkosť. Odpusť pokrytectvo a faloš. Prosím, zmiluj sa nado mnou a preskúmaj ma. Daj mi pravdivo poznať moje motívy, pohnútky a úmysly srdca. Pomôž mi činiť pravé pokánie. Zjav cestu, akou mám kráčať a veď ma, prosím, cestou večného života. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne pevného ducha. Nech robím všetko z úprimnosti a lásky. Tebe na chválu a ku cti Tvojho mena. Amen.
Pieseň: ES 496
Autor: Anna Belanji


Hospodin počul moju úpenlivú prosbu. Hospodin prijal moju modlitbu. Žalm 6,10

Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Matúš 6,6


Rímskym 8,26-30 :: Modlíme sa za: Devičany (DNS)