Zamyslenie na deň 10.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 7,54-8,3

54 Keď to počuli, zúrili v srdci a škrípali zubami na neho. 55 Ale on, plný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej, 56 i riekol: Ajhľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej. 57 Oni však skríkli mohutným hlasom, zapchávajúc si uši, a potom sa jednomyseľne oborili na neho. 58 Vyhnali ho z mesta a kameňovali. Svedkovia poodkladali si šaty k nohám mládenca menom Saul. 59 A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježiši, prijmi môjho ducha! 60 Potom pokľakol, zvolal silný hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech! A len čo dopovedal, usnul.

Skutky 8, 1 Saul schvaľoval, že ho zavraždili. V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme, takže sa všetci, okrem apoštolov, rozpŕchli po Judsku a Samárii. 2 Štefana však pochovali nábožní mužovia a veľmi plakali nad ním. 3 Ale Saul nivočil cirkev, chodil po domoch, lapal mužov a ženy a vrhal ich do väzenia.


Vidieť nebo otvorené. Aké potešujúce je to pre nás, keď vieme, že niečo je otvorené! Mať voľný prístup k niečomu, to nám dáva pocit slobody. O to viac, keď ako deti Božie vieme, že je pre nás otvorené nebo. Medzi posledné slová Štefana – prvého mučeníka – patrili práve slová, ktoré obsahujú túto radostnú zvesť. Nebo je otvorené pre všetkých, ktorí tam túžia byť. Štefan svojimi očami vidí nebo otvorené. Je presvedčený o svojom spasení. Preto neváha podstúpiť mučenícku smrť. Je presvedčený, že je to správne. Vidí možnosť spásy hriešneho človeka. – – Možno nás dnes ľudia za svedectvo o Ježišovi Kristovi nezabijú, ale aj dnes nám určite dajú najavo, že nechcú počuť pravdu a často sa budú pokúšať nás umlčať. Uvedomme si, že aj v súčasnosti budú mnohí odporovať. Vytrvajme však v našom svedectve – podľa príkladu Štefana – kým máme dych života a niektorých pre Krista určite získame. Štefan trpel dobrovoľne a nebojácne a považoval si za česť, že mohol trpieť pre Krista. Akú obeť sme pre Krista ochotní priniesť dnes my?
Modlitba: Nebeský Bože a Otče náš, prispôsob nás tak, aby sme aj my dnes videli nebo otvorené a nebáli sa tých, čo mordujú telo, ale ducha nedokážu zničiť!
Pieseň: ES 475
Autor: Jaroslav Javorník


Celým srdcom som ťa hľadal; nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov! Žalm 119,10

Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú ťažké. 1.Jánov 5,3


Ján 21,15-19 :: Modlíme sa za: Lišov (Ho)