Zamyslenie na deň 10.2.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 1,11-14

11 (zjednotiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi. 13 V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy – evanjelium o svojej spáse – a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy.


Predurčení pre život. Apoštol Pavol hovorí, že Boh nás predurčil k tomu, aby sme boli Jeho deťmi, požehnanými v Pánovi Ježišovi Kristovi. Je zaujímavé, že v tejto súvislosti vôbec nespomína smrť a zatratenie. Poznáme totiž vierovyznania a náboženstvá, ktoré predurčenie chápu tak, že jedni pôjdu do večného života, a druhí do večného zatratenia. Hovoria, že ak sa má človek v tomto živote dobre, ak je bohatý a vplyvný, speje ku spáse. Keď je však chudobný a biedny, kráča v ústrety zatrateniu. Iní tvrdia, že spása a zatratenie človeka súvisia s jeho životom v časnosti. Ak celý čas kráčal po širokej ceste, presúval sa k priestrannej bráne, za ktorou ho čaká zahynutie. Keď si zvolil úzku cestu, potom tesnou bránou vstúpi do Božej večnosti. – – Apoštol Pavol však vo veci tajomstva predurčenia pozná len jednu cestu a východisko: Podľa Božej vôle sme predurčení k spáse a životu. Naše majetkové pomery a spojitosť s tým, čo bude na konci, nemajú nič spoločné. Rozhodujúce nie je ani to, či sme boli dobrými alebo zlými ľuďmi, či sme kráčali po širokej alebo úzkej ceste. To, či na konci dosiahneme spásu a večný život, alebo skončíme vo večnom zahynutí, nie je našou zásluhou alebo zlyhaním. Je to Kristovo utrpenie a smrť, ktoré nám darujú odpustenie našich hriechov. Je to naša viera v Neho.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za vieru, ktorú si všetkým ponúkol. Ďakujeme Ti aj za to, že keď ju prijmeme a necháme sa ňou vštepiť do Krista, On nás vedie po úzkej ceste! On nás oddeľuje od prázdnych a zlých skutkov a Jeho láska pôsobí cez nás tak, že aj druhých privedie do neba. Amen.
Pieseň: ES 490
Autor: Ján Bunčák


Nebesia patria Hospodinovi, zem dal ľuďom. Žalm 115,16

Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať. Lukáš 12,48


Ozeáš 2,20-25 •  Modlíme sa za: Častkov (MyS)