Zamyslenie na deň 1.6.2024

JÚN
Heslo mesiaca: Mojžiš povedal ľudu: „Nebojte sa! Vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni.“ 2.Mojžišova 14,13


1.Korinťanom 13,8-13

8 Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané. 9 Lebo iba sčasti poznávame a sčasti prorokujeme. 10 Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa pominie. 11 Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 12 Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. 13 Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.


Cesta k dospelosti kresťana. Apoštol neodkrýva len slabosť viery kresťanov v Korinte, robí aj pokánie. Hovorí: „pozrite, aj ja som bol taký istý.“ Namyslenosť na obdobie svojho farizejstva pripodobňuje k obdobiu detského veku. Po stretnutí so Vzkrieseným Pánom Ježišom spoznal, „čo je to za bohatstvo Božieho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých“ (Ef 1,18nn). Pochopil, že viera a nádej potrebujú lásku. Dospel k presvedčeniu, že potrebujú tú najdokonalejšiu lásku – Pána Ježiša Krista. Keď to pochopil, vtedy dospel v muža viery. Úplne sa odovzdal do služby Vzkrieseného: „Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus“ (G 2,19-20). „Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu“ (F 3,7). Kristus je láska, ktorá sa neustále pohybuje medzi časnosťou a večnosťou. Preto je najväčšia. Drží nás Svojou milosťou tu na zemi a zároveň nám slúži pred tvárou Otca v nebi. Pavlova dospelosť bola viditeľná na zmene jeho života. Spočívala v oslave Pána Boha a túžbe pomáhať veriacim, aby prijali bohatstvo Božieho slávneho dedičstva, určeného svätým.

Modlitba: Hospodine, Bože náš, Ty si láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Tebe a Ty zostávaš v ňom. Svätý Otče, po vzore apoštola nám daj dospieť, aby sme spoznali bohatstvo dedičstva, ktoré si nám pripravil vo Svojom Synovi a horlivo sa modlili za spásu spoluveriacich. Amen.
Pieseň: ES 552
Autor: Slavomír Gallo


Dušu som si vylievala pred Hospodinom. 1.Samuelova 1,15

S plačom pristúpila odzadu k Jeho nohám, začala Mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Bozkávala Mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Lukáš 7,38


Efezanom 4,1-6 • Modlíme sa za: Ožďany (RiS)