Zamyslenie na deň 1.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MÁJ
Heslo mesiaca: Otvor svoje ústa namiesto nemého a za práva všetkých slabých. Príslovia 31,8


Daniel 8,1-27

 1 V treťom roku kraľovania kráľa Bélšaccara sa mne, Danielovi, dostalo zjavenie vo videní, a to po videní, ktoré som mal na začiatku. 2 Mal som videnie; v ňom som bol na hrade v Šúšane, ktorý je v krajine Elám. Vo svojom videní pri rieke Úlaj, 3 keď som zdvihol oči, videl som pri rieke stáť jedného barana, ktorý mal dva rohy. Oba rohy boli vysoké, ale jeden bol vyšší ako druhý. Vyšší vyrástol neskoršie. 4 Videl som barana klať na západ, na sever, na juh; nijaké zviera pred ním neobstálo a nikto sa nemohol vyslobodiť z jeho moci. Robil, čo chcel, a mohutnel. 5 Keď som to pozoroval, od západu prichádzal kozol na povrch celej zeme, jej sa však nedotýkal. Mal nápadný roh medzi očami. 6 Prišiel k dvojrohému baranovi, ktorého som videl stáť pri rieke, a rútil sa na neho svojou zúrivou silou. 7 Videl som, ako dorazil k baranovi, rozzúril sa naň, narazil doň a dolámal mu oba rohy; baran nemal silu obstáť pred kozlom. Ten ho zhodil na zem a pošliapal. A nikto nezachránil barana z moci kozla. 8 Kozol veľmi zmohutnel; keď zmocnel, zlomil sa mu veľký roh a na jeho mieste narástli štyri nápadné rohy na štyri svetové strany. 9 Z jedného z nich vyrástol ďalší malý roh, ktorý nadmieru zmohutnel smerom na juh, na východ a smerom k nádhernej krajine. 10 A vzrástol až po knieža nebies, zvrhol niektorých z vojska a z hviezd a pošliapal ich. 11 Vzrástol až po veliteľa nebeského vojska, odstránil ustavičnú obeť a spustošil príbytok Jeho svätyne. 12 Vojsko bolo odbojne postavené proti ustavičnej obeti. Zvrhlo pravdu na zem, a čo robilo, to sa mu darilo. 13 Vtedy som počul hovoriť svätého; svätý povedal niekomu, kto sa pýtal: Až dokedy bude platiť videnie o ustavičnej obeti, o pustošiacom odboji, o svätyni, po ktorej šliape vojsko? 14 Odpovedal mu: Až prejde dvetisíctristo večerov a rán, potom bude svätyňa opäť uvedená do správneho stavu. 15 Keď som ja, Daniel, videl zjavenie, usiloval som sa porozumieť, a vtom zastal predo mnou ktosi, kto vyzeral ako muž. 16 Počul som ľudský hlas medzi brehmi Úlaja. Ten hovoril: Gabriel, vysvetli mu tento zjav! 17 Tak prišiel k miestu, kde som stál. Keď prišiel, zľakol som sa a padol na tvár. Povedal mi: Pochop, človeče, že videnie sa týka posledných čias. 18 Keď hovoril so mnou, omráčený som padol tvárou na zem. Dotkol sa ma a postavil na miesto, kde som stál. 19 Potom povedal: Ajhľa, dávam ti vedieť, čo sa stane na konci doby hnevu. Lebo sa to týka posledných období. 20 Dvojrohý baran, ktorého si videl, to sú králi médski a perzskí. 21 Kozol, to je grécky kráľ. Veľký roh medzi jeho očami, to je prvý kráľ. 22 To, že sa zlomil a že na jeho mieste vyrástli štyri, znamená: štyri kráľovstvá povstanú z jeho národa, ale nebudú mať jeho moc. 23 Na konci ich kraľovania, keď previnilci doplnia svoju mieru, povstane kráľ s drzou tvárou a skúsený v úkladoch. 24 Jeho moc vzrastie, ale nebude tak silný ako oni. Spôsobí hrozné nešťastie. Podarí sa mu, čo bude robiť. Skazí mocnárov a proti svätému ľudu 25 sa obrátia jeho úklady. Podarí sa mu to podvodom, v srdci spyšnie a bezohľadne zničí mnohých. Vzprieči sa Kniežaťu kniežat, ale nakoniec bude rozdrvený bez ľudského zásahu. 26 Videnie o večeroch a ránach, ako bolo povedané, je pravda. Ty však udrž videnie v tajnosti, lebo sa to vzťahuje na ďalekú budúcnosť. 27 Ja, Daniel, som na niekoľko dní ochorel. Potom som vstal a konal službu u kráľa. Ale bol som vzrušený pre videnie a nechápal som ho.


Boh zostáva Bohom. Videnia, ktoré dal Boh Danielovi, sú konkrétne. Tí, čo sa vyznajú v histórii, sa rýchlo zorientujú. V prečítaných veršoch dokonca nájdeme Alexandra Macedónskeho. Dejiny poznajú veľa podobných veľkých kráľov, cisárov, vládcov. Mnohí z nich vystupovali s bohorovnou pýchou. Nechali sa uctievať ako božstvá. Posledné takéto skúsenosti sú mnohým známe spred niekoľkých desaťročí. Klaňanie sa sochám vodcov, povinné smútenie pri ich smrti, povinná radosť z toho, čomu sa radovali. Povinné vyjadrovanie súhlasu s ich názormi. Koľkí vodcovia podľahli ilúzii, že vládnu celému svetu! Kde sú dnes? Na mnohých z nich spomíname s pocitom krivdy. Nepriniesli slobodu, ale manipuláciu a mnohým ľuďom smrť. Ťažko na nich spomínať, ako na záchrancov. No keď Pán Boh poslal Záchrancu – Svojho Syna, Ježiša Krista – to bola iná skúsenosť. Žiadna skúsenosť bodania rohmi na všetky strany, ako u Daniela v proroctve, žiadne násilie, žiadna manipulácia myslenia! Pán Ježiš prišiel k nám s rešpektom voči nám. Vychádza nám v ústrety a s prijatím. Otvorene hovorí o našich zlyhaniach, no zároveň ponúka pomoc pri ich zvládnutí. A to, čo nezvládame, nám rád odpúšťa. Toto je vodca, ktorého plným právom môžeme vnímať ako záchrancu.
Pieseň: ES 451
Autor: Ján Velebír


Chudobný však nezostane natrvalo zabudnutý, ani nádej utrápených nikdy nezhynie. Žalm 9,19

Vtedy pán domu povedal svojmu sluhovi: „Vyjdi rýchlo na cesty a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!“ Lukáš 14,21


1.Mojžišova 2,1-3 :: Modlíme sa za: Kokava nad Rimavicou (Ri)