Zamyslenie na deň 1.4.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

APRÍL
Heslo mesiaca: Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi, aj nad živými. Rímskym 14,9


Matúš 26,57-68

57 Tí však, čo zlapali Ježiša, odviedli Ho ku veľkňazovi Kaifášovi, kde boli zhromaždení zákonníci a starší. 58 Peter Ho nasledoval zďaleka až po dvor veľkňazov, vošiel dnu a sadol si medzi sluhov, aby videl koniec. 59 Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako Ho usmrtiť. 60 Ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Konečne prišli dvaja 61 a povedali: Tento riekol: Môžem zboriť chrám Boží a za tri dni ho vybudovať. 62 Tu vstal veľkňaz a povedal Mu: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti Tebe? 63 Ale Ježiš mlčal. Povedal Mu veľkňaz: Zaprisahávam Ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Ty Kristus, Syn Boží. 64 Ježiš mu odvetil: Ty si to povedal! Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. 65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa! Či potrebujeme ešte svedkov? Ajhľa, teraz ste počuli Jeho rúhanie! 66 Čo o tom súdite? Odpovedali: Hoden je smrti. 67 Potom Mu pľuvali do tváre, bili Ho po hlave, niektorí Ho palicovali 68 hovoriac: Prorokuj nám, Kriste, kto Ťa udrel!


V jednom filme sa rozprávali dvaja muži. Boli to radcovia jedného kráľa. Báli sa svojho konkurenta, ktorý chcel prebrať ich úlohu. Nevedeli sa ho zbaviť. Potrebovali niečo, čoho by sa mohli chytiť, aby svojho soka zlikvidovali. Vymýšľali si rôzne plány, dokonca aj podlé. Jeden z radcov svoj výstup zakončil slovami: „Však na každého sa nejaké to bahno nájde.“ – – Každý má nejakú slabosť, nejaké to „bahno“, ktoré potom druhí s obľubou môžu po ňom hodiť a zdiskreditovať ho. Najmä v predvolebnom období vidíme podobné „bahenné“ hry. V Ježišovom prípade to však bolo nemožné. Ak by sme pozorovali Jeho súdny proces do každého dôsledku, zistili by sme, že ani Ananiáš, ani Kaifáš, ani Herodes alebo Pilát na Ježišovi nič nenašli. Takže sa po Ňom nedalo hodiť nijaké „bahno“. Jediné, z čoho mohli Ježiša obviniť, bola pravda. Ježiša obvinili z hovorenia pravdy. A tá…, nuž, pre mnohých môže byť aj nepríjemná. Nemení to však nič na skutočnosti, že Boh, Ježiš je Pravda. Niekedy nám však táto pravda pripomína naše bahno. Prijmime Pravdu, vpustime si ju do života! Nech je pre nás tou Cestou, Pravdou a Životom Ježiš!

Modlitba: Pane, často vzdorujeme pravde. Hľadáme si rôzne výhovorky, aby sme vyzdvihli lož. Trúfame si ísť aj proti Tebe, a tým Ťa znevažujeme. Hľadáme bahno, ktorým by sme znehodnotili aj to najčistejšie a najkrajšie. Pane, Ty však vstúp do našich životov a odpusť nám. Sám sa staň pre nás Pravdou, ktorá nás oslobodí. Očisťuj nás od všetkého nepekného a nečistého. Amen.
Pieseň: ES 103
Autor: Daniel Duraj


Hospodin nezavrhne Svoj ľud pre Svoje veľké meno. 1.Samuelova 12,22

Ak sme neverní, On zostáva verný, veď nemôže zaprieť Seba samého. 2.Timoteovi 2,13


Zjavenie Jána 14,1-3(4.5) :: Modlíme sa za: Kolárovo (DNS)