Zamyslenie na deň 1.2.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

FEBRUÁR
Heslo mesiaca: Vtedy Sára povedala: Boh mi doprial, že sa môžem smiať. 1.Mojžišova 21,6


1.Mojžišova 17,1-14

1 Keď mal Abrám deväťdesiat rokov, zjavil sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný, 2 urobím zmluvu medzi sebou a tebou a preveľmi ťa rozmnožím. 3 Vtedy Abrám padol na tvár a Boh hovoril s ním takto: 4 Hľa, toto je moja zmluva s tebou: Staneš sa otcom mnohých národov. 5 Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov. 6 Urobím ťa nadmieru plodným a vytvorím z teba národy; i králi vyjdú z teba. 7 Ustanovím svoju zmluvu medzi sebou a tebou aj tvojim potomstvom, a to cez pokolenia – ako večnú zmluvu, že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu. 8 A tebe i tvojmu potomstvu dám do večného vlastníctva celý Kanaán, krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec; a budem im Bohom. 9 Ďalej riekol Boh Abrahámovi: Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po všetky pokolenia. 10 Toto bude moja zmluva medzi mnou a vami aj medzi tvojím potomstvom, ktorú máte zachovávať: Všetci mužovia medzi vami nech sú obrezaní. 11 Dajte si obrezať mäso svojej predkožky; to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami. 12 Nech je obrezaný každý, kto má osem dní medzi vami: každý muž z pokolenia na pokolenie. A to sluha narodený v dome, aj sluha za peniaze od cudzincov kúpený, ktorý nie je z tvojho potomstva. 13 Obrezaný má byť každý v dome narodený i za peniaze kúpený. Moja zmluva bude na vašom tele večné znamenie. 14 Každý muž, ktorý si nedá obrezať mäso svojej predkožky, nech je vykynožený spomedzi svojho ľudu, pretože porušil moju zmluvu.


Pán Boh uzatvára so mnou zmluvu. Ako v minulosti, tak aj dnes si na ochranu a zabezpečenie svojho života hľadáme spojencov. Najdôvernejším spojenectvom, v ktorom žijeme, je manželstvo. Na vyššom stupni sa manželstvo rozrastá na rodinu – bližšiu aj širšiu. – – Spojenecké dohody si vytvárame v politike, v športe, na úrovni štátov. O spolupráci sa snažíme dohodnúť aj medzi cirkvami. Pre každého z nás je výhodou, ak máme svoju bezpečnosť a pokoj kryté čo najsilnejším spojencom. Len musíme dať pozor na to, aby to neskončilo tak, ako to medzi ľuďmi často býva: Že naše spojenectvo a našu ochranu zaplatíme bezvýhradnou poslušnosťou, podriadenosťou až zotročením – teda na svoj vlastný úkor. – – Príbeh o tom, ako Pán Boh ponúka Svoje vedenie a ochranu Abrahámovi, je o ponuke spojenectva, ktoré nám zachováva slobodu. Zvláštne je tým, že ide o absolútne nerovných partnerov. Večný, mocný a svätý Boh vstupuje do vzťahu s pominuteľným a omylným človekom – Abrámom. Robí to nie preto, aby z neho mal zisk, ale aby Abrámovi dal možnosť žiť v požehnaní. Na ľudské pomery je to neobvyklý spojenec. No celá Biblia dokazuje, že Pán Boh to myslel vážne. V Ježišovi Kristovi na kríži dokonca smrteľne vážne. Stojí nám toto spojenectvo za to? Verím, že každému z nás áno. Nikdy sa nevzdajme tohto Ochrancu, Pána, Priateľa a Záchrancu!

Modlitba: Bože, ďakujem, že si mi štítom. Odpusť, že sa ti vzďaľujem, a tak nepriateľ môže útočiť a strhnúť ma do hriechu. Veď ma od pýchy k pokore, lebo len v nej môže rásť viera, ktorá ma pritiahne späť k Tebe. Amen.
Pieseň: ES 615
Autor: Ján Velebír ml.


Vráťte sa ku mne, znie výrok Hospodina zástupov, a ja sa vrátim k vám. Zachariáš 1,3

Pán je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. 2.Petra 3,9


Zjavenie Jána 1,(1.2)3-8 :: Modlíme sa za: Dunajská Streda (BaS)