Zamyslenie na deň 1.12.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

DECEMBER
Znamená to lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biednych tulákov. Preto, keď uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím príbuzným sa neskrývaj. Izaiáš 58,7


Izaiáš 58,1-14

1 Volaj na plné hrdlo, nešetri, pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok i domu Jákobovmu jeho hriechy. 2 Oni ma, pravda, hľadajú deň čo deň, chceli by poznať moje cesty ako národ, čo uskutočňuje spravodlivosť a neopúšťa nariadenia svojho Boha. Pýtajú sa ma na spravodlivé nariadenia, túžia po Božej blízkosti: 3 Prečo sa postíme, keď Ty to nevidíš, kajáme sa, a Ty to neberieš na vedomie. Hľa, v deň svojho pôstu uplatňujete svoju záľubu a naháňate všetkých svojich robotníkov. 4 Ajhľa, pre svár a zvadu sa postíte, aby ste mohli biť zločinnou päsťou. Váš dnešný pôst nie je taký, aby váš hlas bolo počuť na výšinách. 5 Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu, deň, keď sa človek kajá? Znamená to ovesiť hlavu ako trstina a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom, vzácnym dňom Hospodinovým? 6 Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. 7 Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biednych, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho, a neskrývaj sa pred svojím príbuzným. 8 Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš; tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou. 9 Potom budeš volať, a Hospodin ťa vyslyší, ty budeš kričať o pomoc, a On odpovie: Tu som! Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyseľné reči, 10 ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote a tvoja tma bude ako poludňajší jas. 11 A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji; posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. 12 A tvoji potomkovia vystavajú dávne zrúcaniny, postavíš základy pre pokolenia. Pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnovovateľom ulíc na bývanie. 13 Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo ty sám chceš, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov hodným úcty, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš podnikať svoje cesty, ani hľadať, čo máš ty rád, ani vyjednávať, 14 potom budeš mať rozkoš v Hospodinovi, povodím ťa po výšinách zeme a nachovám ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo ústa Hospodinove prehovorili.


Počúvajme, čo Boh hovorí. „On hovorí…“ Prorok Izaiáš konkretizuje, KTO nás oslovuje. Aj dnes sa k nám privráva „vyvýšený a vznešený obyvateľ večnosti“. Premýšľajme nad tým, ako sme dosiaľ reagovali pred Tým, ktorého meno je „svätý“. A čo nám onen „obyvateľ večnosti“ odkazuje, pred čím nás varuje? Vyzýva nás k tomu, aby sme odstraňovali prekážky z cesty Božieho ľudu: A tu sa nedá neopýtať: robíme to? A poďme ešte ďalej: je môj – tvoj život ukazovateľom alebo skôr prekážkou pre iných, aby sa rozhodli kráčať za Pánom? Toto je veľmi dôležitá otázka – nielen dneška, ale celého nášho žitia! V texte prorok spomína, že Hospodin sa rozhneval pre hriech chamtivosti. Sú aj v našom živote také veci, pre ktoré by sa mohol náš Pán na nás rozhnevať? Prosím, to nie je otázka „do pléna“, ale osobná pre každého z nás. Povzbudzujúce je to, že hoci sa Izrael Bohu spreneveril, Hospodin sa neprestal k nemu milostivo skláňať. Táto výpoveď nie je adresovaná zajatcom v Babylone, ale tým, ktorí sa zo zajatia vrátili. Veľmi dôležité je, že náš Pán sa dodnes skláňa k tým, ktorí „ako smútiaci“, teda činiaci pokánie – môžu prijať Jeho uzdravenie. Nepremeškajme príhodnú chvíľu!
Modlitba: Odpusť, Bože, prekážky, ktoré robíme Tvojmu Slovu. Daj nám citlivého ducha, ktorý bude plakať nad všetkým, čo sme urobili zle a vlažne, a tým ľudí zviedli viac k širokej ceste. Daj nám ducha, ktorý bude pod vedením Tvojho Ducha odstraňovať všetko zlé a šíriť Tvoje Slovo s radosťou. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Dušan German


Pán povedal Izákovi: Pobudni v tej krajine ako cudzinec. Ja budem s tebou a požehnám ťa. 1.Mojžišova 26,3

Žite v bázni Božej počas svojho pobytu v cudzine. 1.Petrov 1,17


Hebrejom 10,32-39 :: Modlíme sa za: Bratislava – Prievoz (Ba)