Zamyslenie na deň 1.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Heslo na rok 2023:
Ty si Hospodin, ktorý ma vidí. 1.Mojžišova 16,13


JANUÁR
Heslo mesiaca: Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. 1.Mojžišova 1,31


Nový rok
Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Židom 13,8


Lukáš 4,16-21

16 Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. 17 I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, 19 a zvestovať vzácny rok Pánov. 20 Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. 21 A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.


Vidieť Pána Ježiša. Čítala som príbeh, v ktorom istý farár opisuje silný dojem, ktorý v ňom zanechal pohľad na veľký betlehem. Obsahoval vyše dvesto drevených figúrok, vrátane pastierov, mudrcov a zástupu ľudí z mesta. Všetci sa pozerali smerom k jasliam, v ktorých ležal malý Ježiško obklopený anjelmi. Iba jedna figúrka bola otočená úplne iným smerom. Zobrazovala muža, ktorý na chrbte niesol ťažký náklad. Pod jeho ťarchou bol úplne zohnutý, a preto nemohol zbadať ani jasle, ani Ježiška – Spasiteľa. Tento farár si vtedy uvedomil, že táto figúrka predstavuje tých, ktorí sú zaťažení rôznymi ťažkosťami života, ktoré im bránia zdvihnúť zrak, aby Spasiteľa, Ježiša Krista, mohli uvidieť. Pán Ježiš však prišiel k nám práve kvôli takýmto ľuďom. On sám hovorí o naplnení slov proroka Izaiáša: „…pomazal Ma zvestovať chudobným evanjelium, poslal Ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, zvestovať vzácny rok Pánov.“ – – Možno sme aj my neraz zohnutí pod rôznymi bremenami, ktoré sme si naložili na svoje plecia alebo nám ich priniesol život a nevidíme – Pána Ježiša. No On nás hneď na začiatku nového roku 2023 pozýva k Sebe, aby z nás sňal tieto bremená, umožnil sa nám narovnať, a tak vidieť to, čo sme predtým nevideli. Využime preto Jeho ponuku, ktorá sa nám ponúka hneď na začiatku, lebo ľahko môžeme minúť to, čo je v živote najdôležitejšie, a to – stretnutie s Bohom.

Modlitba: Ďakujem, Bože, za Tvoju milosť. Ďakujem, že ma chceš zbaviť bremien života. Odpusť, že si ich kladiem na plecia priveľa, napríklad z chamtivosti alebo pýchy, či z iných dôvodov. Osloboď moju dušu od vlastností, ktoré mi škodia. Amen.
Pieseň: ES 71
Autor: Katarína Zaťková


Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Žalm 42,3

Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. Matúš 7,8


Jakub 4,13-15 :: Józua 1,1-9 :: Žalm 8 :: Modlíme sa za: Modlitebné spoločenstvo