Zamyslenie na deň 15.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 1,1-9

1 Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša, a brat Sostenes,   2 cirkevnému zboru Božiemu v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás.   3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

4 Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi,   5 že ste v Ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou,   6 len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi,   7 takže nemáte nedostatok v nijakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista.   8 On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista.   9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.


Spoznávame. Keď má človek 20 rokov, má pocit, že vie všetko. Bibliu prečítal dokonca dvakrát, počul štyri rôzne kázne o márnotratnom synovi, „všetko je jasné…“ – áno, z mojich slov znie irónia, ale môžem si to dovoliť, lebo píšem aj – a predovšetkým – o sebe. Aké je ľahké všetkému rozumieť, keď je človek mladý?! A potom, prejde ďalších 20 rokov a my začneme vidieť realitu, že o Kristovi sa treba učiť stále, že treba očakávať na zjavenie nášho Pána Ježiša (v. 7). A potom prejde ďalších 30 rokov a my si uvedomíme, že nevieme ešte nič, že sme ešte len na začiatku. Že tajomstvo, ktorým je Kristus, je pred nami ešte stále skryté, že keby sme celé dni nerobili nič iné, len skúmali Jeho život, nikdy nedosiahneme dno, nebudeme vedieť všetko. Potrebujeme, aby nás On upevňoval až do konca (v. 8). Je úplne jedno, koľko máš rokov, keď tieto riadky čítaš… Stále je pred tebou dobrodružstvo spoznávania Pána Ježiša, Jeho života, Jeho spôsobov učeníctva, Jeho slov, Jeho zjavenia, Jeho srdca. Aká milosť, že Boh je verný! A že On je tým, ktorý nás povolal do spoločenstva Svojho Syna! (v. 9)
Autor: Maruška Skonc rod. Kožlejová
Pieseň: ES 460


Veď milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k Nemu obrátite. 2.Kronická 30,9

Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy a prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána. Skutky apoštolov 3,19-20


MATÚŠ 26,30-35 :: MODLÍME SA ZA: DLHÁ VES (GE)